Boer Flevoland meer bodembewust

De Flevolandse boer is de afgelopen zes jaar meer bodembewust geworden. Dat is deels te danken aan de inspanningen die zijn verricht in het kader van het Actieplan Bodem en Water (ABW) Flevoland.

Circa een derde van de Flevolandse boeren heeft in een of andere vorm meegedaan aan activiteiten van het ABW. ‘Daarmee is het de afgelopen jaren succesvol geweest in het verbinden van kennis en handelen bij agrarische ondernemers’, stelt het programmateam dat de evaluatie uitvoerde.
De uitkomsten van een enquête onder veertig deelnemers aan projecten ondersteunen de conclusie.

Door boeren zelf met plannen te laten komen aan de hand van hun behoeften, speelt het plan sinds 2014 in op praktijkgerichte oplossingen en op kruisbestuiving. Met buurtgenoten werken boeren aan bodemkwaliteit en kiezen maatregelen om die te verbeteren. Deze ‘boeren leren van boeren’-aanpak is volgens de evaluatie een absolute voorwaarde voor een groter bereik en effectiviteit van het programma. ‘Het is een sleutel tot succes.’

Het ABW is een samenwerking tussen provincie, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord waarbij meer kennis moet leiden tot meer bewustwording en uiteindelijk aanzetten tot handelen. De activiteiten zijn gericht op verbeteren van bodemkwaliteit, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Bodemverbetering en duurzaam bodembeheer kwamen bijvoorbeeld aan de orde op de jaarlijkse kennisdagen. Maar er draaien ook projecten rond erfafspoeling, beschikbaarheid van voldoende zoet water, akkerrandbeheer, verbetering van spuittechniek en klimaatadaptieve drainage.

Aanpassingen 
Uit de evaluatie blijkt dat weliswaar goede vooruitgang wordt geboekt, maar dat het ABW voor de komende jaren wel moet worden aangepast. Naast de algemene doelen voor bodemkwaliteit, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid en de interactie tussen bodem en water, moet het ook gaan over klimaatadaptatie en kringlooplandbouw.
Daarbij kan in de toekomst het vrijblijvende karakter van de maatregelen die boeren toepassen wel eens verdwijnen, waarschuwt de evaluatie. Maatregelen die kunnen en volgens alle partijen zouden moeten, maar bij achterblijvers toch niet gebeuren (zoals voorkomen van erfafspoeling, veiligstellen van oude chemicaliën), kunnen op termijn worden verplicht. ‘We nemen deze aanbeveling uit het evaluatierapport mee bij het bouwen van een nieuw programma, net als vele andere bouwstenen’, reageert de stuurgroep.

Lees meer over de resultaten van het Actieplan Bodem en Water Flevoland op: 
https://bodemenwaterflevoland.nl/nieuws/aanpak-boeren-leren-van-boeren-sleutel-tot-succes/ 

Bron: Nieuwe Oogst