Herziening Structuurvisie en Verordening

De provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn in 2010 vastgesteld. Het uitgangspunt voor LTO Noord was borging van een gezond bedrijfseconomisch perspectief en het behoud van een (inter)nationale concurrentiepositie voor de agrarische sector. 

Deze missie is geslaagd. In de provinciale Structuurvisie is een landbouwparagraaf opgenomen met voldoende ‘ruimte om te ondernemen’:

  • landelijk gebied ‘beschermd’ door een ‘nee, tenzij-constructie’ voor andere functies
  • landbouw geen ‘ruimtelijke restpost’: Landbouw Effect Rapportage opstellen bij beoogde functiewijziging
  • grootschalig agrarisch productiegebied (ten noorden van Alkmaar-Hoorn): bouwpercelen 2 ha+
  • gebied voor gecombineerde landbouw: bouwpercelen 1,5 – 2,0 ha
  • begrenzen van bollen-, glastuinbouw- en tuinbouwconcentratiegebieden
  • ruimte voor multifunctionele landbouw
De beleidsuitgangspunten uit de provinciale Structuurvisie zijn vertaald in de PRV. In de PRV staan de regels waaraan bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en (tijdelijke) omgevingsvergunningen dienen te voldoen.

Herziening 2016
De provinciale Structuurvisie en PRV worden in 2016 herzien. De inzet van LTO Noord is gericht op behoud en versterking van de huidige landbouwparagraaf. Een belangrijk verbeterpunt voor LTO Noord is het wegwerken van het onderscheid tussen het beleid voor ‘grootschalige landbouw’ en ‘gecombineerde landbouw’. Op die manier willen we het ruimtelijk speelveld voor de landbouw in Noord-Holland gelijktrekken.