Natura 2000 overwegend werkbaar

Provincie Noord-Holland telt 19 Natura 2000-gebieden. In de loop van 2016 moet elk van die gebieden een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan hebben. Met name de gebieden die stikstofgevoelig zijn, hebben de afgelopen tijd onze aandacht gevraagd.

Zo hebben we per gebied bekeken welke plannen agrarische bedrijven hebben: ontwikkelen, doorgaan op de huidige voet of stoppen. Hieruit is gebleken dat de ruimte die de Programmatische Aanpak Stikstof in deze gebieden biedt, redelijk overeenkomt met de agrarische ontwikkeling. Naar het zich nu laat aanzien, is voor de verwachte ontwikkeling van de agrarische bedrijven rond de gebieden tot 2021 voldoende ‘stikstofruimte’ beschikbaar .

Een mogelijke uitzondering zijn  de regio’s  IJmond/Westzaan, Kennemerland en omgeving van het Naardermeer. De agrarische stikstofgebruiksruimte in deze regio’s wordt beïnvloed door de ontwikkeling van Tata Steel en de (beoogde) invloed/aanleg van infrastructuur.