Landschap

Grootschaligheid norm in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland stapt in de Structuurvisie af van de categorie ‘gecombineerde landbouw’. Voor de hele provincie geldt nu hetzelfde regime van grootschalige landbouw. LTO Noord is er blij mee.

Gedeputeerde Staten hebben dat besluit op 4 april genomen, mede op basis van het onderzoek ‘Schaalvergroting in de landbouw met ruimtelijke kwaliteit’ door het adviesbureau Tauw. De provincie wil met maatwerk sturen op een goede ruimtelijke kwaliteit. Ze wil daarvoor nadere regels stellen voor een goede ruimtelijke inpassing van nieuwe en uitbreidende agrarische bedrijven.

Beleidsadviseur Ard Mooij van LTO Noord is blij met het besluit. ‘We hebben er altijd voor gepleit om geen onderscheid te maken tussen de regio’s boven de lijn Alkmaar en Hoorn, die voor grootschalige landbouw was aangemerkt, en die eronder, waar ruimte was voor gecombineerde landbouw.’

Voorzitter Marianne Barendregt van LTO Noord-afdeling Land van Leeghwater bespeurde eenzelfde tendens tijdens een verkennende bijeenkomst voor een omgevingsvisie voor de Alkmaarse regio.
‘Droogmakerijen als de Schermer worden al 400 jaar door boeren beheerd. De schoonheid van het landschap is aan hen te danken. Zoiets is alleen in stand te houden als er een economische basis onder ligt. Dat geluid laten we horen en dat besef dringt langzaam door.’