Landbouwsector wil economie en ecologie Metropoolregio Amsterdam versterken

Historische en moderne steden en dorpen, uitgestrekte weilanden met grutto’s en moderne akkerbouw, dit alles is dicht bij elkaar te vinden in de Metropoolregio Amsterdam.
In een manifest hebben LTO Noord Regio West, CONO Kaasmakers, vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land &Dijken en FrieslandCampina verwoord hoe de landbouw haar rol wil oppakken om de economie en ecologie in dit unieke gebied te versterken.

Vanmiddag werd het manifest aangeboden aan de voorzitter van het portefeuillehouders overleg Metropolitaan Landschap, gedeputeerde Tekin van de provincie Noord-Holland.
Volgens de ondertekenaars
Rona Uitentuis bestuurder LTO Regio West, Sjaak Hoogendoorn voorzitter Water, Land & Dijken, Jacob Willig bestuurslid CONO Kaasmakers en Vincent de Graaf bestuurslid FrieslandCampina Noord-Holland wordt de Metropool voor een belangrijk deel beheerd door agrariërs.
Met het manifest willen zij daarom de overheid, de markt en keten handvatten bieden voor de rol van de landbouw bij de versterking van economie en ecologie.

Sterkere prikkels voor ‘natuurinclusieve’ landbouw steunen volgens het manifest ondernemers in het maken van groenere bedrijfsbeslissingen. Daarmee gaat de Metropoolregio een blijvend fraaie toekomst tegemoet voor de agrarische ondernemers, voor recreanten en alle bewoners. Tot 2040 zijn vier thema’s onderscheiden die aandacht moeten krijgen. Dit zijn biodiversiteit, bodem en water, stimulansen voor groen ondernemerschap en synergie tussen overheid en markt.

De landbouw heeft bijna een derde van het landoppervlak van de Metropool in gebruik, produceert voor zowel de wereldmarkt als voor regionale markten en is daardoor sterk gezichtsbepalend en bovendien een belangrijke economische speler. De bestuurders van de partijen vinden het dan ook vreemd dat de landbouw in de Ruimtelijk-economische actie-agenda 2016-2020 van de MRA maar enkele malen wordt genoemd, en dan vooral als bedreiging van de recreatieve betekenis van het landschap. Het Actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016-2020 is volgens hen op dit punt genuanceerder en erkent de betekenis van de landbouw voor het gewaardeerde landschap. De overhandiging is voor de ondertekenaars een uitgestoken hand om samen met alle betrokken partijen, instanties en overheden te werken aan een nog mooier MRA landschap.

Het manifest vindt u hier: MRAManifest en het actieprogramma: MRA-Manifest-Actieprogramma

 

Op de foto v.l.n.r. wethouder M. van Doorninck gemeente Amsterdam, Bestuurder R. Uitentuis LTO Regio West en gedeputeerde A. Tekin provincie Noord-Holland