Alle opties blijven open om bodemdaling in Noord-Holland tegen te gaan

'We hebben vandaag als sector laten zien dat bodemdaling en CO2 uitstoot bij ons hoog op de agenda staat'

Er is een grote bereidheid om met agrarische ondernemers in gesprek te gaan om zo de landbouw in het proces mee te nemen en het programma bodemdaling Noord-Holland vorm te geven. 

Vandaag is de notitie van provincie Noord-Holland over de aanpak van bodemdaling in het veenweidegebied besproken door Provinciale Staten. Een grote groep agrariërs is hier met trekkers op afgekomen om met een publieksvriendelijke actie aandacht voor dit onderwerp te vragen. 

Grote waardering voor het landschap dat door agrariërs wordt beheerd

Tijdens deze vergadering zijn er goede inspraakreacties gegeven door zowel individuele agrariërs als agrarische organisaties. Duidelijk werd dat er vanuit de Provinciale Staten een grote waardering is voor het landschap dat door de agrariërs wordt beheerd.

Rona Uitentuis, LTO Noord voorzitter Noord-Holland: “We hebben vandaag als sector laten zien dat bodemdaling en CO2 uitstoot bij ons hoog op de agenda staat!”.

Alle opties blijven open, geen eenzijdige focus op natte teelten
Er is een grote bereidheid om met agrarische ondernemers in gesprek te gaan om zo de landbouw in het proces mee te nemen en het programma bodemdaling Noord-Holland vorm te geven. Er dient nog veel meer onderzoek gedaan te worden op dit thema, dit werd onderschreven door alle fracties. Alle opties blijven dan ook open in plaats van de eenzijdige focus op natte teelten die aanvankelijk in de notitie zat. Cees Loggen, Gedeputeerde van provincie Noord-Holland, gaf aan dat hij graag maatwerk ziet en dat er geen ‘one size fits all’ oplossing is. LTO Noord pleitte vanmiddag ook voor gebiedsprocessen van onderaf en is tevreden met de resultaten en toezeggingen van vanmiddag.

Visie op bodemdaling in West-Nederland
Bodemdaling zorgt voor veel agrarische ondernemers in West-Nederland voor (steeds) grote(re) uitdagingen. LTO Noord wil zich inzetten om bodemdaling af te remmen. Onze ambitie is om in 2050 de bodemdaling in veenweidegebieden met tenminste 50% te reduceren door middel van innovatieve technieken. Bodemdaling is een breed maatschappelijk vraagstuk dus hierbij is ook de hulp en inzet nodig van overheden, kennispartijen, bedrijfsleven en de maatschappij. De visie en onze inzet op het thema bodemdaling in West-Nederland is hier terug te vinden.