Veenafbraak

'Maak een keuze en pas het watersysteem daarop aan'

Provincie Noord-Holland heeft ideeën voor het waterbeheer in Westzaan om bodemdaling en CO2 te reduceren. Boeren verenigden zich in de Positieve Poldergroep die zich verzet tegen de verbrakkingsplannen. Heemraad Siem Jan Schenk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is terughoudend.

Hoe kijkt HHNK naar bodemdaling in de veenweiden?
‘Iedereen, agrariërs, natuurorganisaties, gemeenten, huizenbezitters, heeft een belang bij een beperking van de bodemdaling. De manier waarop is afhankelijk van de functie die aan een gebied is toegekend. De provincie kan daarin het voortouw nemen door zorgvuldig met alle betrokkenen af te wegen wat de wensen en de gevolgen zijn.
Veel wetenschappers en instituten doen onderzoek. Beperking van de bodemdaling is een kwestie van maatwerk op basis van een langetermijnstrategie. Dat is in een drukbevolkt en intensief Nederland niet één, twee, drie opgelost.’

Staat HHNK open voor verbrakking van agrarische polders?
‘Nee, niet als het om zuiver agrarisch gebied gaat. We investeren juist volop om verbrakking en verzilting te voorkomen. Polder Westzaan is voor een groot deel Natura 2000-gebied, waarvoor in Europees verband in een ver verleden de keuze is gemaakt voor verbrakking. Onze rol is om te zorgen dat het betreffende watersysteem past bij de inrichting van het hele gebied.’

Wat zijn de risico’s voor de omgeving?
‘Verbrakking van de polder mag voor de omringende gebieden geen nadelige consequenties hebben. Het Weser-arrest zegt namelijk dat er geen sprake mag zijn verslechtering van de waterkwaliteit.’

Is een hoger waterpeil voor HHNK ook dé maatregel tegen bodemdaling?

‘Niet dé maatregel, wel een van de mogelijkheden. Welke maatregel past, hangt sterk af van het toekomstig gebruik van het gebied. Onderwaterdrainage en andere mogelijke maatregelen zoals vernatting, worden onderzocht in het Innovatie Programma Veen, waaraan HHNK ook bijdraagt.
‘Bepalend voor de maatregelen is het accent op een gebied voor de lange termijn: landbouwgrond of natuur en moeras. Dat gebiedsproces is aan de provincie.’

LTO zet in op maatwerk per regio voor duurzaam veenweidebeheer. Strookt dat met de visie van HHNK?

‘Jazeker. Alle functies die denkbaar zijn toepassen in één gebied is onmogelijk. Mijn advies is daarom: maak een keuze, maar doe dat samen met alle betrokkenen. En pas dan het systeem aan op die keuze.’

Bron: Nieuwe Oogst