Subsidiemogelijkheid voor Noord-Hollandse agrariers weer opengesteld

Per 1 juni 2019 is de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in het gebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) weer open en kunnen er weer adviesbezoeken en subsidies worden aangevraagd via het Landbouwportaal Noord-Holland: www.landbouwportaalnoordholland.nl.

In maart was het budget voor 2019 wegens een groot aantal aanvragen uitgeput. HHNK was daarom genoodzaakt om de subsidieregeling tijdelijk te sluiten.

Veel interesse voor verbeteren bodem- en waterkwaliteit
Vanwege het grote succes heeft HHNK het subsidiebudget voor 2019 verruimd. Voor de heropening geldt een aangepaste maatregelenlijst en gewijzigde subsidiepercentages. De percentages en maximale bedragen van de subsidiemaatregelen zijn aangepast om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden hun bedrijfsvoering te verbeteren. Deze aanpassingen zijn mede tot stand gekomen op basis van de expertise van de agrarische partners, LTO Noord, de agrarische collectieven en de KAVB. Voor alle aanvragen die vanaf 1 juni 2019 worden ingediend gelden de nieuwe voorwaarden. De subsidiemogelijkheden van de andere twee waterschappen in Noord-Holland Rijnland en Amstel, Gooi & Vecht waren en zijn nog steeds open.

Voldoende en gezond zoetwater van levensbelang voor land- en tuinbouw
Het Landbouwportaal Noord-Holland is voortgekomen uit 'Samenwerken aan Bodem & Water'; een samenwerking tussen LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de drie waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

De landbouw staat de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water. Onder het Programma Bodem en Water Noord-Holland heeft HHNK budget beschikbaar gesteld voor advies en investeringen op het bedrijf. Het portaal maakt ondernemers daarin wegwijs. Met de opzet van het Landbouwportaal in het noordelijke deel van Noord-Holland is er gekozen voor een grootschalige en integrale insteek, waarbij ruimte is voor maatwerk. LTO Noord heeft zich voor deze aanpak sterk gemaakt om het zo laagdrempelig als mogelijk te maken voor agrarische ondernemers.

Kijk voor meer informatie op www.landbouwportaalnoordholland.nl