Bloembollen veld Allium

Roep om compensatie bollengrond

LTO Noord en KAVB roepen provincie Noord-Holland en gemeente Bergen op om het verlies aan bloembollengrond in Noord-Kennemerland te compenseren en de omvang van het bollenconcentratiegebied intact te houden. Zij willen hiervoor samen met de betrokken gemeenten een plan maken. ‘Durf buiten de lijntjes te kleuren.’

Aanleiding voor deze oproep is de zorg over de ruimtelijke ontwikkelingen en ambities van de gemeente Bergen. Het areaal bloembollengrond staat volgens de belangenorganisaties onder druk. Niet alleen als gevolg van natuurontwikkeling in de binnenduinrand en de extra ambitie van provincie Noord-Holland om 400 hectare extra natuur in de binnenduinrand te realiseren, maar ook door ruimtelijke claims zoals het beoogde voetbalcomplex en de woningbouwontwikkeling in de gemeente.

Dat schrijven de belangenorganisaties in een brief naar het Noord-Hollands provinciebestuur en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen. 
Volgens KAVB-bestuurder Cornel van Schagen is de afgelopen twintig jaar 100 hectare aan de bollenteelt onttrokken. Het bollenareaal in de gemeente beslaat nu 750 hectare. ‘Het is tegenstrijdig. De overheid en milieuclubs vragen ons te telen met minder middelen, dat willen wij zelf ook graag. Dat betekent dat we wel meer grond nodig hebben voor een rendabele bedrijfsvoering, een ruimere vruchtwisseling zorgt immers voor een lagere ziektedruk. Tegelijkertijd worden wij door de claims gedwongen tot een intensivere teelt. Dat strookt niet met elkaar.’ 

Miljoenen geïnvesteerd 
Veel van de bloembollengronden zijn moeilijk vervangbaar, stellen LTO Noord en KAVB. Ondernemers en overheid hebben bovendien miljoenen euro’s geïnvesteerd in de aanleg van een watersysteem om tegemoet te komen aan de wensen van de natuur, het tegengaan van verdroging in het duingebied en toch te borgen dat er voldoende water van goede kwaliteit voor de bloembollenteelt beschikbaar is. 

Voor compensatie van bollengronden moet ook buiten het bloembollenconcentratiegebied worden gekeken, vinden de organisaties. Bijvoorbeeld aansluitend aan het gebied. ‘Dat vereist niet alleen inzicht, maar ook bestuurlijke durf om buiten de lijntjes te kleuren.’

Als het bloembollenareaal in de regio niet wordt gecompenseerd, dan zal het areaal bloementeelt in Bergen door een ondergrens zakken waardoor de continuïteit van een economische duurzame bloementeelt wordt bemoeilijkt, waarschuwen de partijen.

Bron: Nieuwe Oogst