Naar duurzamer grondbeleid

Provincie Noord-Holland werkt aan een nieuwe Nota Grondbeleid. Vanzelfsprekend is de nota belangrijk voor boeren, de belangrijkste gebruiker van grond. Met name de inzet van de voormalige BBL-gronden en het beleid rond kortdurende pacht heeft onze aandacht.

Provincie Noord-Holland heeft na de overdracht van BBL-gronden de beschikking over een grondpot van circa 3000 hectare. Hiervan zijn de ongeveer 1700 hectare voormalige BBL-gronden bestemd voor natuurontwikkeling. De (opbrengsten van de) voormalige BBL-gronden worden ingezet voor de realisatie van het  Nationaal Natuurnetwerk (de voormalige EHS).

LTO Noord is er veel aan gelegen dat dit areaal geleidelijk op de markt komt en mede wordt ingezet voor agrarische structuurversterking. Over de verkoop van de BBL-gronden gekoppeld aan agrarische structuurverbetering zijn inmiddels met de provincie afspraken gemaakt.

Pachtuitgifte

De meeste voormalige BBL-gronden geeft de provincie via eenjarige pacht in gebruik aan boeren. De manier waarop dit gebeurt, kan volgens LTO Noord beter. Zo krijgen veel boeren nu nog beperkingen opgelegd aan de teelt op het perceel. Wij streven naar een pachtuitgifte van minimaal vier jaar. De ondernemer moet zich wel jaarlijks ‘melden’ voor de provinciegronden maar kan met een ‘pachthorizon’ van circa vier jaar de gronden in relatie tot zijn bedrijf het meest efficiënt inzetten.

Op 15 februari 2016 hebben we onze inspraakreactie gepubliceerd.