Project Spaarwater 2: bestrijden verzilting en voldoende zoetwater

Spaarwater is in volle gang in de waddenregio van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Spaarwater ontwikkelt en beproeft maatregelen voor het bestrijden van verzilting en het zekerstellen van de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater.

Leidend daarbij is de technische haalbaarheid van maatregelen te combineren met het economisch rendabel maken. Voorbeelden zijn: ondergrondse zoetwateropslag, systeemgerichte drainage, het inzetten van druppelirrigatie voor efficiënte beregening en precisiebemesting en daarnaast op het gebruik van bodem en water voor de afbraak van ziektekiemen en het verminderen van de afvoer van ongewenste stoffen naar het oppervlaktewater.

Tot nu toe zijn er projecten op pilot-niveau uitgevoerd. In Noord-Holland, Breezand, wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor een grootschaliger systeem voor de ondergrondse opslag van zoetwater op een perceel van 10 hectare als demonstratielocatie. Daarnaast wordt gewerkt aan een verziltingsrisicokaart waarmee het risico op verzilting per gebied in beeld kan worden gebracht. Het project is mede gefinancierd vanuit LTO Noord fondsen en LTO Noord is vertegenwoordigd in de projectgroep.

Lees meer

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.