Boeren inzet voor meer biodiversiteit

Provincie Noord-Holland, de waterschappen, LTO Noord en de terreinbeherende instanties hebben in 2015 de verklaring Groen Kapitaal ondertekend. De ondertekenaars geven hiermee aan dat ze het belangrijk vinden dat de teruggang van de biodiversiteit wordt gestopt. Beter nog: de biodiversiteit moet erop vooruitgaan.

LTO Noord benadrukt met de verklaring dat boeren baat hebben bij biodiversiteit. Ze leveren in belangrijke mate een bijdrage aan de toename ervan; zo werken onze leden melkveehouders in de lijn van de Duurzame Zuivelketen, omarmen steeds meer akkerbouwers het project Veldleeuwerik en gaan bollentelers voor ‘levende bodems’.

Ook de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de ontwikkeling van akkerranden dragen bij aan meer biodiversiteit in en om agrarisch gebied. In haar werk wil LTO Noord de bestaande projecten en initiatieven zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van onze samenwerkingspartners.

In 2016 doen we dat onder meer door het meewerken aan kenniscafés die, zoals de naam aangeeft, met name de onderlinge uitwisseling van kennis wil stimuleren. Leden van LTO Noord zijn daarbij vanzelfsprekend meer dan welkom. De resultaten van die kenniscafés vormen overigens belangrijke input voor het provinciale programma dat de komende jaren tot uitvoering komt.