Wat vinden we van zonneweiden

Het opstellen van ruimtelijk beleid voor zonneweiden stelt LTO Noord voor een dilemma. 

Enerzijds willen we dat er niet getornd wordt aan de omvang van het agrarisch productiegebied (er zijn andere alternatieven die de voorkeur hebben: daken, meervoudig ruimtegebruik openbare terreinen, etc.). 

Anderzijds zijn agrarische ondernemers/leden (in)direct betrokken bij initiatieven voor de realisatie van zonneweiden. Ook zijn er locaties binnen het agrarisch productiegebied die bedrijfseconomisch minder interessant zijn voor de agrarische productie die ‘rendabel’ gemaakt kunnen worden door de koppeling met zonneweiden. 

Het provinciale bestuur van LTO Noord heeft besloten om richting te geven aan het op te stellen provinciaal beleid. In samenspraak met de leden zal een kader worden geschetst waarbinnen zonneweiden gerealiseerd kunnen worden rekening houdende met de continuïteit van de agrarische productie. 

Begin februari 2016 zijn de enquêteresultaten voor Noord-Holland gepresenteerd.