Weiland met hek

Uitnodiging: ledenraadpleging pachtvoorwaarden van natuurland

In opdracht van LTO Noord regio West wordt er een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de pachtvoorwaarden van natuurland. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een inventarisatie onder de leden naar de ervaringen rondom het pachten van natuurland en het controleren van gesloten pachtovereenkomsten.

Iedere organisatie die natuurland verpacht stelt eigen beleid en pachtvoorwaarden op. LTO Noord regio West wil graag dit beleid, de ervaringen van leden en de daadwerkelijk afgesloten pachtvoorwaarden van natuurland op het gebied van maaien, bemesting en bestrijdingsmiddelen van de provincies  Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en terrein beherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in kaart brengen. Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de pachtvoorwaarden van genoemde verpachters.

Het onderzoek moet een overzicht op gaan leveren in de verschillen in de pachtvoorwaarden van de verpachters. Ook moet duidelijk worden in hoeverre de huidige pachtvoorwaarden verschillen van de Europese richtlijnen op dit gebied.

Uw mening als pachter van natuurland is van belang
Bent u een pachter van natuurland (ruim gezien) in het gebied van LTO Noord regio West (provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), dan is uw deelname van groot belang!

Doet u mee?
Wij vragen u hiervoor een online vragenlijst in te vullen: klik hier.
 
Om de bruikbaarheid van de ledenraadpleging te vergroten, willen wij ook graag persoonlijke gegevens als naam, woonplaats en LTO Noord-afdeling betrekken bij de uitkomsten van de raadpleging. U wordt gevraagd deze gegevens in te vullen bij de vragenlijst. Wij gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk met de door u ingevulde gegevens om.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Klaske Hoekstra, stagiaire bij LTO Noord regio West en mail naar khoekstra@ltonoord.nl.