Standpunt Recreatie

De gunstige economische ontwikkelingen en de toegenomen hang naar kleinschaligheid en plattelandswaarden zorgen ervoor dat zowel de recreatie als de horeca groeiend zijn. De verwachting voor 2017 is dat de groei doorzet met 2,4%. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, namelijk zowel een toename van binnenlandse bestedingen als een structurele groei van buitenlandse toeristen in ons land. Deze toeristen zorgen voor een grote druk op de Randstad; juist het omliggende platteland kan die druk verlichten door zich te richten op de kwaliteitstoerist, die verleid kan worden om ook naar het platteland te komen.

De Nederlandse consument eet (zowel zakelijk als privé) en recreëert steeds vaker buiten de deur en tegelijkertijd hebben ze veel behoefte aan vernieuwing. Dit zorgt ervoor dat de recreatie zich continu moet vernieuwen en er steeds nieuwe initiatieven opkomen. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor de agrarische sector, maar wel onder bepaalde voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Ruimte voor agrariërs
LTO Noord is tegen het bouwen van grote, nieuwe initiatieven voor recreatie zoals vakantieparken. Dit gaat ten koste van agrarische gronden en de landschappelijke kwaliteit. Zij ziet echter wel in dat er vraag is naar recreatie. Deze vraag kan goed gecombineerd worden met het in stand houden en stimuleren van de grondgebonden landbouw, door een recreatieve tak aan het bedrijf toe te voegen. LTO Noord is van mening dat er hiervoor ruimere mogelijkheden in het provinciaal en gemeentelijk beleid opgenomen dienen te worden, bijvoorbeeld door meer ruimte voor boerderijcampings. Tevens is dit een manier om de problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing deels op te lossen.

Lokale initiatieven
Grote initiatieven worden veelal opgepakt door grote investeerders, die vaak snel veel geld willen verdienen, om vervolgens weer uit het gebied weg te trekken. LTO Noord is van mening dat het van belang is de lokale bevolking/ondernemers te stimuleren stappen te zetten in de recreatieve sector als hier vraag naar is. Op deze manier blijven de revenuen binnen de regio, wat zorgt voor een economisch sterker gebied.

Een ander voordeel van (kleinere) initiatieven door lokale ondernemers is dat de bestaande middenstand ook gestimuleerd wordt. Grote initiatieven zijn veelal zelfvoorzienend waardoor de toerist op het park blijft en geen gebruik maakt van de faciliteiten in de omgeving.

Gebruiksruimte
Tot slot is het van belang welke consequenties het initiatief heeft op de gebruiksruimte van de agrarische sector. Te denken valt aan het veranderende aantal verkeersbewegingen en het soort verkeersgebruikers. Van belang is dat agrarisch ondernemers niet gehinderd worden in hun dagelijkse werkzaamheden en dat er geen onveilige situaties ontstaan. Tevens is het van belang dat er geen beperkingen opgelegd worden voor bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het bemesten van de percelen.