Windenergie

In 2016 is er in Nederland 5.890.000 MWh aan duurzame energie opgewekt op land en op water 2.269.000 MWh. Totaal is er dus 8.159.000 MWh aan duurzame energie door middel van windenergie opgewekt. In Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 14 procent van de energie uit duurzame bronnen moet halen en dat daarbij de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderd moet zijn. In 2050 is de doelstelling volledig CO2-neutraal te zijn. Windenergie draagt fors bij aan de duurzaam opgewekte energie.

Wind boven zon
LTO Noord regio West prefereert het opwekken van windenergie boven het opwekken van zonne-energie (met uitsluiting van opwekking op daken). In verhouding is er veel meer kostbare grond benodigd voor het plaatsen van zonneweides dan voor een windturbine. Een moderne windturbine levert jaarlijks ongeveer net zoveel stroom als 36.000 zonnepanelen. Met een gemiddelde van ongeveer 3.000 panelen per hectare, betekent dit dat er 7,5 tot 12 hectare aan grond benodigd is om evenveel duurzame energie op te wekken als met één windturbine.

Beide initiatieven gaan ten koste van vruchtbare agrarische gronden, maar de hoeveelheid grond is dus aanzienlijk verschillend. Om zo veel mogelijk ruimte te behouden voor de agrarisch sector zodat zij richting de toekomst ook kunnen innoveren gaat onze voorkeur uit naar windenergie.

Compensatie in de misgelopen revenuen
Naast het verlies van de agrarische gronden, is het voor de omliggende agrarisch ondernemers niet meer mogelijk een windmolen te plaatsen terwijl zij hier misschien wel behoefte aan hebben. Om de agrarisch ondernemers te compenseren voor de misgelopen revenuen is LTO Noord van mening dat er een Windfonds opgericht dient te worden waarvan de gelden besteed worden voor de agrarische sector. Te denken valt aan agrarische structuurversterking en onderzoek naar andere duurzame initiatieven. Lokale afdelingen kunnen in het gebied goed adviseren over welke behoefte er is en gezamenlijk met gemeente of provincie een plan maken voor de besteding van het Windfonds.

Situering
Tot slot is LTO Noord van mening dat de situering van een windpark van groot belang is voor de doorgaande agrarische ondernemers. Zowel het windpark zelf als het tracé en het overgangspunt voor de netaansluiting zijn hierbij van belang. Onze voorkeur gaat allereerst uit naar locaties langs de hoofdinfrastructuur, zowel wegen als water. Daarbij dient er vanuit landbouwkundig perspectief onder meer rekening gehouden te worden met percelen van enige omvang en de situering waardoor percelen resteren die landbouwkundig praktisch bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld als op een vierkant perceel middenin een windmolen wordt geplaatst ontstaan door deze situering en de toegangsweg veel onbruikbare of inefficiënte ‘overhoeken’.

Tevens is het van belang dat er zorgvuldig gekozen wordt hoe en waar de aanleg van het tracé en het overgangspunt voor de netaansluiting plaatsvindt. Agrarisch ondernemers dienen zo min mogelijk belemmeringen te ondervinden van de werkzaamheden.