Natura 2000 in Utrecht

In de loop van 2016 moet elk van de 7 Natura 2000-gebieden in Utrecht een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan hebben. Met name de gebieden die stikstofgevoelig zijn, hebben de afgelopen tijd onze aandacht gevraagd. 

Zo hebben we per gebied bekeken welke plannen agrarische bedrijven hebben: ontwikkelen, doorgaan op de huidige voet of stoppen. Gebleken is dat de ruimte die de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in een aantal van deze gebieden, redelijk overeenkomt met de agrarische ontwikkeling. 

Zorgen hebben we over het ontwikkelingsperspectief rond De Veluwe, de Rijntakken en de Oostelijke Vechtplassen, omdat dit relatief grote gebieden zijn. Dit is vanuit ecologisch opzicht handig, maar rekenkundig, en dat is toch de basis onder het PAS, zijn deze gebieden hierdoor kwetsbaar. Dit merkten we al tijdens het eerste half jaar dat het PAS in werking was.

Voor het Veenweidegebied werken we momenteel aan een Programma Proeftuin Natura 2000 veenweiden.