Bosscherwaarden Wijk bij Duurstede

LTO fel tegen zandwinning Bosscherwaarden

LTO Noord West-Nederland heeft bij provincie Utrecht haar bezwaren geuit tegen de beoogde ontwikkelingen in de Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede. Volgens LTO Noord komen de agrarische belangen te veel in het geding.

De zienswijze van LTO Noord volgt op een ontwerpversie van een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld om een gebied van 130 hectare te mogen afgraven voor de grondwinning. De klei en het zand worden vervangen door vervuild slib.
Andries Middag, regionaal manager, zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de gemeente zich in allerlei bochten wringt om medewerking te verlenen aan een particulier initiatief. ‘Een afgeraffeld MER, een kluwen van verschillende procedures en het ontbreken van een heldere verbinding tussen de afgraving en de compenserende maatregelen tonen dat ook aan.’

Gemeente Wijk bij Duurstede zegt de initiatiefnemer slechts te faciliteren in het onderzoek naar de haalbaarheid van het project.
‘Het college en de gemeenteraad hebben nog geen besluit genomen over de haalbaarheid en wenselijkheid van het project. Dat gebeurt pas als het project en de effecten zodanig goed en volledig zijn uitgewerkt.’

De gemeente heeft ook oog voor de agrarische belangen. Die spelen bij de uiteindelijke besluitvorming een rol. ‘De MER ligt ter inzage, zodat belanghebbenden voorafgaand aan deze besluitvorming een zienswijze kunnen indienen en de milieueffecten in de besluitvorming kunnen worden meegenomen, in plaats van achteraf in de ruimtelijke ordeningsprocedure.’

Sneltreinvaart
Het stoort Middag dat de gemeente ‘een langslepende procedure ineens in een sneltreinvaart wil afwerken’. Al ruim tien jaar wordt over de plannen gesproken. In 2009 leek provincie Utrecht definitief de stekker uit het initiatief te hebben getrokken.
‘Via diverse omwegen en met verschillende compenserende maatregelen voor natuur en recreatie blijven de initiatiefnemers het plan steeds nieuw leven inblazen. Met alle nadelige gevolgen van dien.’

De gemeente merkt op dat het initiatief sinds 2002 niet van tafel is geweest. ‘Wel zijn er sindsdien wijzigingen in de plannen. Het plan is nu om het gebied na zandwinning aan te vullen met grond en baggerspecie conform de geldende bodemkwaliteitseisen. Het gaat trouwens niet om een stortlocatie, maar om een zogeheten verondieping.’
LTO Noord plaatst daar vraagtekens bij en dringt bij de provincie aan op een beoordeling van de gang van zaken. ‘Ook omdat de beoogde compensatie in de vorm van natuurontwikkeling ook nadelige gevolgen heeft voor land- en tuinbouw.’

Bron: Nieuwe Oogst