Jongeren Utrecht provincie

Jongeren naar provincie Utrecht

Provincie Utrecht en LTO Noord Utrecht willen een klankbordgroep bestaande uit jonge boeren oprichten om toekomstig agrarisch beleid te toetsen. Vorige week werd daarvoor de basis gelegd tijdens een kennismakingsmiddag op het provinciehuis in Utrecht.

Hoe komt beleid door provincie Utrecht tot stand? Hoe oefent LTO Noord invloed uit op agrarisch beleid? En hoe laat ik van mij horen? Deze en andere vragen werden gesteld en beantwoord tijdens een bijeenkomst met acht jonge boeren, Jeroen van Wijk van LTO Noord Utrecht, medewerkers van LTO Noord en provincieambtenaren op het provinciehuis in Utrecht.

Inhoudelijk gesprek
Organisator Nikki Soede, beleidsmedewerker bij LTO Noord, kijkt terug op een geslaagde, leerzame middag. ‘De opkomst was minder hoog dan gehoopt, maar het gaf ons wel de gelegenheid voor een goed en inhoudelijk gesprek met de ambtenaren van de provincie’, vertelt ze.
‘Het doel van deze middag was inzicht krijgen in elkaars wereld en te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.’ Ook leeft de wens een klankbordgroep bestaande uit jonge boeren op te richten om agrarisch beleid te toetsen. ‘We willen meer samenwerking.’

Na een presentatie door zowel provincie Utrecht als LTO Noord over de samenwerking onderling bespraken ambtenaren en agrariërs vier casussen. Een van de casussen ging over de energieopgave in de provincie Utrecht.
‘De jonge boeren gaven duidelijk aan dat zij zonnepanelen op hun land niet willen. Liever gooien ze alle staldaken vol met panelen, maar volgens de provincie is dat niet voldoende om de energieopgave te behalen en wordt er dus meer gevraagd’, zegt Soede.

Melkveehouder Bas Bassa uit Hei- en Boeicop ging in gesprek over bodemdaling, een heikel punt voor de jonge ondernemer. ‘Gemeente Vijfheerenlanden waar ik boer, is veenweidegebied. Bodemdaling is dus een actueel thema’, vertelt hij.
‘Het was fijn om mijn visie op dit probleem toe te lichten aan de betrokken ambtenaren. Het is belangrijk dat ze beseffen dat bodemdaling maar minimaal te beïnvloeden is en dat de verschillen op een perceel groot zijn.’

Programma Aanpak Stikstof
Ook de gevolgen nu het voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS) van tafel is, kwamen aan de orde.
Bassa: ‘De medewerkers van de provincie waren geïnteresseerd in ons verhaal. Andersom weet ik nu hoe de hazen lopen op het provinciehuis.’
De melkveehouder uit Utrecht hoopt niet dat het bij iets eenmaligs blijft. ‘Een klankbordgroep formeren is een goed idee. Dan kun je echt concreet iets betekenen. Boeren weten vanuit de praktijk of een bepaalde aanpak wel of niet werkt. Dat is waardevol voor de provincie.’

Bron: Nieuwe Oogst