Subsidieregeling HDSR verbeteren waterkwaliteit of remmen bodemdaling open

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april 2020. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen een aanvraag indienen bij het waterschap.

De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling.

Er is € 100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 210.000,- beschikbaar, inclusief € 100.000,- van de provincie Utrecht. Evenals het afgelopen jaar reserveert het waterschap tijdelijke een bedrag van € 70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo wordt een goede verspreiding van waterkwaliteitsaanvragen over het werkgebied gestimuleerd. Deze reservering vervalt vier maanden na de openstelling. Het geld blijft dan wel beschikbaar voor de rest van het gebied.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer
De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO Noord, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Lees hier meer over de regeling.