Natura 2000 in Zuid-Holland

In de loop van 2016 moet elk van de 23 Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan hebben. Met name de gebieden die stikstofgevoelig zijn, hebben de afgelopen tijd onze aandacht gevraagd. 

Zo hebben we per gebied bekeken welke plannen agrarische bedrijven hebben: ontwikkelen, doorgaan op de huidige voet of stoppen. Hieruit is gebleken dat de ruimte die het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in deze gebieden biedt, redelijk overeenkomt met de agrarische ontwikkeling. Naar het zich nu laat aanzien, is voor de verwachte ontwikkeling van de agrarische bedrijven in en rond de gebieden tot 2021 voldoende ‘stikstofruimte’ beschikbaar. 

Voor het Veenweidegebied werken we momenteel aan een Programma Proeftuin Natura 2000 veenweiden, waarin we onderzoeken welke extra maatregelen agrarische ondernemers in de veenweiden hebben om de stikstofemissie afkomstig van hun bedrijf nog verder terug te brengen.