zonnepanelen in gras

Geen zonnepark Zevenhuizen

LTO Noord en LTO Glaskracht maken bezwaar tegen het voornemen om aan de Bredeweg in Zevenhuizen een zonnepark van 22 hectare aan te leggen.

Volgens de landbouworganisatie tast het zonnepark zowel de ruimtelijke als de landschappelijk kwaliteit van het gebied te veel aan. Ook is te weinig oog voor het landbouwareaal dat verloren gaat. ‘Onze voorkeur gaat uit naar de toepassing van zonnepanelen op daken, binnen het agrarisch bouwperceel, op overhoeken, geluidswallen en waterbassins’, schrijft LTO Noord aan de gemeente Zuidplas.

De veronderstelling dat het perceel bruikbaar blijft als kruidenrijk grasland voor schapen is volgens beleidsadviseur Marloes van Eck onjuist. ‘De zonnepanelen remmen de groei van gewassen zodanig dat hier ondanks de grote oppervlakte slechts enkele schapen zouden kunnen grazen. Het bodemleven gaat sowieso enorm achteruit. Dat gaat ten koste van de biodiversiteit.’