Water Delfland moet schoner

De waterkwaliteitsverbetering in glastuinbouwgebieden in Delfland stagneert. Dat blijkt uit de Waterkwaliteitsrapportage 2016 die deze week is gepresenteerd bij Beekenkamp Plants. Wel wordt hard gewerkt aan waterbewustzijn in de sector, zegt het waterschap.

Uit de meetresultaten over 2016 blijkt dat in glastuinbouwpolders de concentraties bestrijdingsmiddelen en de meststoffen stikstof en fosfaat nog steeds te hoog zijn en niet verminderen.
Hoewel alle glastuinbouwbedrijven al jaren op de riolering zijn aangesloten, is er nog steeds sprake van bewuste of onbewuste lozingen op sloten en kanalen, merkt het Hoogheemraadschap van Delfland. Onderscheid tussen oude en jonge bedrijven, sierteelt- of groentebedrijven valt daarbij niet te maken.
Ook de voorzuivering, waar momenteel hard op wordt ingezet, is niet voldoende om het water schoon genoeg te krijgen.
Kassen kunnen ‘lekken’ of een onvoldoende gedimensioneerd watersysteem hebben. Gebieden kunnen kampen met de rioleringscapaciteit door onjuist gebruik van rioolbuffers of verkeerde hemelwateraansluitingen.

‘We moeten niet alleen kijken naar de voorzuivering, maar ook naar onbedoelde emissies. Daarom stimuleren we waterbewust ondernemen. Tuinders moeten hun waterstromen in beeld hebben’, zei voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland tijdens de bijeenkomst.
Die boodschap werd breed gedragen tijdens de bijeenkomst, waar naast waterschappen, gemeenten en de glastuinbouw ngo’s vertegenwoordigd waren.

Emissieloze Kas
De hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en Krimpenerwaard, gemeenten en LTO Glaskracht Nederland werken binnen het Afsprakenkader Emissieloze Kas samen aan verbetering van de waterkwaliteit in sloten en vaarten en meer bewustzijn onder tuinders.
Voor glastuinders moet controle op lekkages en overstorten uit de kas routine worden, stelt het Hoogheemraadschap van Delfland.

‘Wij gaan vijftig uur per tuinbouwbedrijf besteden aan advies en ondersteuning’, vertelt Ingrid ter Woorst van het Hoogheemraadschap van Delfland. ‘We gaan door met gebiedsgericht meten, het scannen van kassen op ongewenste emissies, het adviseren in het streven van tuinders naar schoon water en bijvoorbeeld hergebruik.
Om tot een betere waterkwaliteit te komen is in de Greenport Westland-Oostland een samenwerking gestart tussen gemeenten, LTO Glaskracht en de waterschappen.


Bron: Nieuwe Oogst