Paul Oudijk

Paul Oudijk: 'Bodemdaling en veenweiden ook hier hot item'

Melkveehouder en zorgboer Paul Oudijk is verkiesbaar als waterschapsbestuurder. Hij staat namens de nieuwe partij Ons-Platteland op de lijst voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. ‘We moeten de land- en tuinbouw goed vertegenwoordigen’, is zijn motivatie.

In Nieuwe Oogst komen een aantal waterschapskandidaten van verschillende partijen aan het woord. Eén ervan is Paul Oudijk.

Oudijk heeft de afgelopen jaren via een geborgde zetel van LTO Noord zitting genomen in het waterschapsbestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
‘De komende jaren komt er weer veel op de agrarische sector af. Denk aan bodemdaling, de emissieloze kas, het CO2-verhaal en het nieuwe belastingvoorstel voor het waterschap. Het is belangrijk dat de land- en tuinbouw hierin goed wordt vertegenwoordigd.’
In het werkgebied van dit waterschap is bodemdaling een hot item. ‘Veel waterschappen willen hiermee aan de slag. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voert op driehonderd hectare een proef uit met onderwaterdrainage. Laten we eerst de resultaten van dit onderzoek afwachten, zodat we geen overhaaste beslissingen nemen die een nadelig effect hebben op de land- en tuinbouw. Daar wil ik me voor inzetten.’

Alert op belastingvoorstel
Naast het doen van gedegen onderzoek naar onder andere bodemdaling en de CO2-uitstoot, stelt Oudijk dat de sector alert moet blijven op het nieuwe belastingvoorstel voor waterschappen. ‘Hierin gaat het over de herziening van de belastingen waarbij met name het tarief voor ongebouwd fors kan stijgen. Daar moeten we alert op blijven’, zegt hij.
‘De waterschappen willen dat de vervuiler meer gaat betalen. Juist op veengronden heb je te maken met natuurlijk uitspoeling van nutriënten. Dat vraagt om maatwerk. En ook als het gaat om waterbuffering ten tijde van hevige neerslag, levert het ongebouwde een dienst aan het waterschap. Dit vraagt om een goede kostenverdeling.’

Veenweideproblematiek
Een ander belangrijk item is de veenweideproblematiek. ‘De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft het bestemmingsplan voor natuurontwikkeling aangenomen. Het gaat om 2.250 hectare van de Krimpenerwaard, waarbij de waterpeilen omhoog gaan. De melkveebedrijven in de Krimpenerwaard moeten toekomstperspectief houden. Dit vraagt om waterbeheer dat past bij de functie.’
Volgens Oudijk wordt er in de Krimpenerwaard al het nodige gedaan als het gaat om waterkwaliteit. ‘Denk aan DAW, erfafspoeling en kruidenrijk grasland. Er worden ook proeven gedaan om de bodemdaling te remmen. Ons waterschap mag hier actiever aan meedoen.’

Nieuwe partij Ons-Platteland
Paul Oudijk is namens de nieuwe partij Ons-Platteland verkiesbaar. ‘Ons-Platteland is een gezamenlijke verkiezingspartij van Duurzame waterbeheersing en landbouw Krimpenerwaard en Veilig Vitaal Waterbeheer’, legt Oudijk uit. ‘Het doel van deze partij is om de belangen van de land- en tuinbouw, ondernemers en burgers in het gebied van dit waterschap te behartigen.’

Bron: Nieuwe Oogst