Kan meer grond helpen richting natuurinclusieve landbouw?

  • Regio Oost
  • Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel

Kan meer grond boeren helpen om stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw? Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel zoekt het uit met de enquête “Grond en Natuurinclusieve Landbouw”.

Vanuit het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel zien we dat steeds meer boeren aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw. Toch blijkt dat niet altijd even gemakkelijk: het omvormen van je bedrijf kost immers tijd, geld en energie. En er moet ondertussen ook een boterham verdiend worden. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen vanuit overheid en maatschappij hoog. Zou meer grond boeren dat extra steuntje in de rug kunnen geven om met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan?

Onderzoek ‘Grond en Natuurinclusieve Landbouw’
Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel onderzoekt of extra grond boeren kan helpen om stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw. En zo ja: onder welke voorwaarden?

Enquête
Je kunt meedoen aan het onderzoek door de enquête “Grond en Natuurinclusieve Landbouw” in te vullen. Deelnemen kan anoniem en duurt ongeveer 20 minuten. Als je in het vervolgtraject nog een keer wil meedenken, kun je jouw contactgegevens achterlaten. De uitkomsten van het onderzoek worden als advies aangeboden aan de provincie Overijssel. De provincie gebruikt dit advies om het provinciale pachtbeleid te vormen. Daarnaast gebruiken we bij het Living Lab de resultaten in onze projecten en activiteiten om Overijsselse boeren te ondersteunen richting natuurinclusieve landbouw.

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel 
Het Living Lab is een (kennis)platform gericht op het in beeld brengen van kansen en dilemma’s onder boeren, kennisdeling en verbinden. Ook wil het LivingLab kansrijke projecten en initiatieven stimuleren in de provincie Overijssel. Het Living Lab is het eerste project dat is voortgekomen uit de brede maatschappelijke coalitie Rijp en Groen. In 2019 presenteerden zij in het pamflet Rijp en Groen een toekomstbeeld waarin de productie van voedsel en de zorg voor landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems hand in hand gaan met een gunstig bedrijfseconomisch perspectief voor boeren.

Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel en haar partners
Living Lab is een samenwerking van LTO Noord regio Oost, Landschap Overijssel, Ulebelt, Voedselbosbouw, Collectief Noord West Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, IJssellandschap, Overijssel Particulier Grondbezit, Boer en Natuur, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten, Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, De Waard Eetbaar Landschap, AERES Hogeschool Dronten en Staatsbosbeheer.