Droogte en de gevolgen in beheergebied De Stichtse Rijnlanden

  • Utrecht
  • Regio West
  • Zuid-Holland
  • Droogte

Het is erg droog in Nederland. Ook in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn de gevolgen merkbaar.

akkerbouwer-35

De wateraanvoer via de Nederrijn en Lek is laag en het regent nauwelijks, met als gevolg dat we minder water kunnen inlaten in ons watersysteem. Om toch voldoende water aan te kunnen leveren voor de (fruit)telers, zetten zij noodpompen in. Hiermee worden de waterpeilen zoveel als mogelijk op niveau gehouden.
 
Verstandig omgaan met water
Wanneer alle agrariërs tegelijk hun land beregenen, kan het peil in de sloten teveel dalen. Daarom roepen zij agrariërs op om het beregenen van percelen onderling af te stemmen. En verstandig en spaarzaam om te gaan met het beschikbare water. Beregen niet midden op de dag in verband met de hoge verdamping. En spreid de tijden van beregenen. Bijvoorbeeld: in de ochtend de fruitteelt, in de avond de overige teelt. Op deze manier proberen we samen verboden om te beregenen of water te onttrekken te voorkomen. Mocht de wateraanvoer vanuit de Rijn langere tijd te laag blijven en er valt geen neerslag, dan kunnen de verboden wel in zicht komen.

Kijk voor de laatste stand van zaken op het liveblog van HDSR: