1. Start ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer

  In februari 2016 is de Uitvoeringsagenda van de Greenport Aalsmeer vastgesteld die tot doel heeft de in 2015 vastgestelde Ruimtelijke Visie tot uitvoering te brengen. Een van de uit te voeren activiteiten zijn de Ondernemersverkenningen.

 2. Druk bezochte landbouwverkeersavond Goeree-Overflakkee

  In samenwerkingsverband is er een interactieve informatieavond georganiseerd. De afdeling Goeree-Overflakkee heeft in samenwerking met Plattelands Jongeren Goeree-Overflakkee en VVB op 7 december 2017 een geslaagde avond over landbouwverkeer georganiseerd.

 3. Gekozen strategie voor PAS West-Nederland wordt bevestigd

  De actuele gebiedsanalyses van de Natura 2000-gebieden van eind 2016 zijn doorgenomen. De beschikbare ontwikkelingsruimte voor onder meer de landbouw in regio West is niet of nauwelijks afgenomen zo is gebleken.

 4. Afdeling Oostellingwerf en LTO Noord naar Raad van State

  LTO Noord en de afdeling Ooststellingwerf gaan naar de Raad van State i.v.m. de strenge archeologische bepalingen in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente.

 5. Zes nieuwe afdelingen van start in 2016

  Door fusies zijn 6 nieuwe afdelingen van start gegaan in 2016: West-Achterhoek, De Liemers-Montferland, Zuid-Oost Veluwe, Gelderse Vallei, Vechtdal en Zuid-Twente. Op dit moment zijn nog eens 5 afdelingen bezig om tot een fusie te komen: Losser, Dinkelland/Oldenzaal en Tubbergen fuseren tot Noord ...

 6. Melkveehouders Vruchtbare Kringloop Overijssel verbeteren positief

  ‘Als je goed voer wilt, heb je een goede bodem nodig. In de Vruchtbare Kringloop steken we de kop in de grond en spijker ik mijn bodemkennis flink bij’, aldus een deelnemer van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO).

 7. Dijktaluds langs de rivieren zijn niet stikstofgevoelig

  Een belangrijk discussiepunt in het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000 gebied Rijntakken was de vraag of bepaalde dijktaluds binnen of buiten de begrenzing zouden moeten vallen. Het ging om taluds waar stikstofgevoelige habitattypen staan, zoals glanshaverhooilanden. Dit kan bedrijven ernstig ...

 8. Overijssel en Gelderland verlenen volop NB-vergunningen

  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft de bedrijfsontwikkeling in Gelderland en Overijssel weer vlot getrokken. De PAS maakt het weer mogelijk om een Natuurbeschermingswetvergunning te krijgen zonder hiervoor rechten te hoeven aan te kopen. Dat bespaart de boer veel kosten. In 2016 zijn er ...

 9. Beheerplannen Natura 2000 waarborgen bestaand gebruik

  In 2016 is een fors aantal beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden vastgesteld. Het beheerplan heeft meerdere functies. Eén daarvan is het regelen van het bestaand gebruik. LTO Noord vindt dat het bestaand agrarisch gebruik in de omgeving van het Natura 2000 gebied onbelemmerd, dus ...

 10. Werkzaamheden duiker Zegveld vervroegd

  De reparatiewerkzaamheden aan een duiker bij Zegveld zijn eerder begonnen dan de planning was.