1. Hulp geboden bij Natuurbeschermingswet- vergunning

  Elke veehouderij stoot stikstof uit en moet daarom iets regelen voor de Natuurbeschermingswet. Ook als hij/zij niet uitgebreid heeft of plannen daartoe heeft.

 2. Schoon Erf, Schoon Water Fryslân

  De extra heffing door het waterschap voor melkveehouders op het gebied van erfafspoeling is van de baan.

 3. Gelders Plussenbeleid: bestaande rechten blijven overeind

  Soms kom je voor verrassingen te staan. Even dreigde het Gelders plussenbeleid van toepassing te worden op alle uitbreidingen van intensieve veehouderijbedrijven. Gedeputeerde Staten (GS) deden dat voorstel aan Provinciale Staten. Dat was nieuw en verrassend, maar niet wat wij wilden. Door een ...

 4. Werken aan sluiten waterketen

  Op initiatief van GreenPort Noord-Holland Noord wordt samen met LTO Noord, LTO Glaskracht en PWN Waterleidingbedrijf gezocht naar de rol die het waterleidingbedrijf kan vervullen bij wateraanvoer en waterzuivering in de glastuinbouw.

 5. Vruchtbare samenwerking Noord-Holland

  De variatie aan agrarische sectoren in Noord-Holland maakt het interessant om naast grond ook kennis en ervaring uit te wisselen. Reden voor de provincie om samen met Flynth, Agrifirm en Wageningen U&R het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland te initiëren.

 6. Beheer en onderhoud Lelystad Airport gegund aan Lelystadse Boer

  Het werk dat De Lelystadse Boer met ondersteuning van LTO Noord gestoken heeft in een aanbieding om het beheer en onderhoud op het vliegveld van Lelystad te doen de komende jaren wordt beloond.

 7. Standpunten regio West gedeeld met bestuurders

  In regio West is voor een aantal onderwerpen een standpunt uitgewerkt. De themahouders Ruimtelijke Ordening hebben besloten (afdelings-)bestuurders handvaten te bieden door deze standpunten met hen te delen.

 8. Presentatie tijdens ALV's over gebiedsvisie

  Tijdens de ALV van de afdeling Alphen-Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Eiland van Dordrecht is een presentatie gegeven over het belang en de aanpak van het samenstellen van een gebiedsvisie.

 9. Natuurdoeltypen en agrarisch gebruik aangekaart bij RVO

  Er zijn problemen met de betalingsrechten voor gronden met natuurdoeltypen. RVO kent op basis van de natuurbeheerplannen van de provincie de betalingsrechten toe. Echter, in de natuurbeheerplannen staat niet altijd het werkelijke gebruik weergegeven in verband met nog te realiseren natuur.

 10. Afstemming vraag en aanbod duurzame energie

  Er zit veel dynamiek in de agrarische sector met betrekking tot het opwekken van duurzame energie. Daarnaast is er grote behoefte aan duurzame energie in de steden waar mogelijk een koppeling tussen beiden gemaakt kan worden.