Uien

Nieuwe algemene handelsvoorwaarden zaaiuien (AVZ) per 1 juli van kracht

De bestaande algemene handelsvoorwaarden zaaiuien, beter bekend als ‘De AVZ’, dateren van 2006. Hoog tijd om de algemeen geldende voorwaarden tegen het licht te houden.

Er is immers veel veranderd in de uiensector, nog altijd een wereldspeler in de uienmarkt. Vanaf 1 juli 2019 gelden de nieuwe voorwaarden die LTO Nederland en GroentenFruit Huis gezamenlijk hebben opgesteld en zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.

Telers en handel merken dat veel bedrijven de laatste jaren eigen handelsvoorwaarden opgesteld hebben. Hierdoor is het in de markt vaak onduidelijk wat precies de voorwaarden zijn en welke rechten en plichten daarbij horen voor koper en verkoper. LTO en GroentenFruit Huis zijn daarom rond de tafel gaan zitten met als uitgangspunt het opstellen van eerlijke, reële en vooral praktische voorwaarden die passen bij de kwaliteitsambitie van de Hollandse ui.
Doel is dat beide achterbannen de nieuwe voorwaarden breed zullen toepassen waardoor het woud aan voorwaarden dat momenteel bestaat, verdwijnt. ‘Het zijn de best omschreven voorwaarden ooit’, zeggen de leden van de gezamenlijk werkgroep die zich in de achterliggende periode sterk hebben gemaakt voor actualisatie van de AVZ.
Naast duidelijke omschrijvingen zoals kwaliteit van veldgewas uien, tarra, grond en praktische zaken zoals het wegen en termijnen voor koopbevestiging, betaling en risico-overdracht, zijn definities opgenomen van zogenaamd ‘schot’ (spruitvorming) en ‘kale uien’. Ook zijn haakjes opgenomen voor tarrakorting of premies bij uitzonderlijk hoge of lage tarrapercentages en is het keuringsreglement aangepast aan de hand van de nieuwe voorwaarden. In de nieuwe AVZ is niet langer voorzien in voorwaarden voor de contractteelt, aangezien deze nauwelijks gebruikt werden.

De opmaak van de voorwaarden is eveneens in een eigentijds jasje gestoken. Alle uientelers en -handelaren die lid zijn van één van beide brancheverenigingen krijgen het boekje toegestuurd. De nieuwe voorwaarden zijn hieronder te downloaden en zijn kosteloos op te vragen bij de Rechtbank Den Haag onder vermelding van depotnummer 17/2019.

Algemene voorwaarden uiensector