LTO Nederland deelt zorgen voor een goed vanggewas

De nazaai van een vanggewas na de maïsteelt blijkt nog steeds de meest favoriete manier om mogelijke nitraatuitspoeling na de maïsteelt te voorkomen. Andere opties zijn onderzaai, en het telen van een wintergraan als hoofdteelt na de snijmaïs. Door de droogte in september maakten veel leden zich zorgen over het opkomen van het vanggewas. LTO Nederland heeft deze zorgen overgebracht richting het ministerie van LNV.

LTO Nederland heeft dit jaar samen met Cumela Nederland begin juli en begin september op ambtelijk-niveau afstemming gehad met het ministerie van LNV en de NVWA over dit onderwerp. Dit was op verzoek van LTO Nederland op basis van de ervaringen van vorig jaar. Doel van deze afstemming was om tijdig signalen en ervaringen uit te wisselen over de vanggewassen in de maïsteelt van 2020. LTO Nederland heeft in het overleg van begin september tijdig haar zorgen gedeeld over de effectiviteit en toepasbaarheid van de wettelijke eisen aan het vanggewas. Aanleiding toen was de droogte in de eerste helft van september. Helaas zag het ministerie van LNV onvoldoende noodzaak om hier extra flexibiliteit aan te geven. Een gemiste kans, vindt LTO Nederland. LTO Nederland onderschrijft het nut van een goed vanggewas, maar boeren en tuinders met goede intenties mogen niet de dupe worden van weersextremen.

Over het algemeen is LTO Nederland van mening dat de huidige generieke middelvoorschriften met ge- en verboden in een aantal gevallen het doel (vermindering nitraatuitspoeling) voorbij schiet. Om die reden had LTO Nederland gehoopt dat hier met de herbezinning van het mestbeleid verandering in kwam, en dat hierin de toepassing van vanggewassen doelgerichter kon worden ingevuld door meer ruimte te bieden aan het vakmanschap van de ondernemer. Helaas wordt deze ruimte niet geboden in de recentelijk gepresenteerde ‘contouren toekomstig mestbeleid’. Mede hierom reageert LTO Nederland momenteel scherp richting de minister, en is er een gesprek met haar aangevraagd hierover.

Aandacht gevraagd voor het melden van de zaaidatum van het vanggewas
LTO Nederland attendeert haar leden op het feit dat sinds dit jaar door RVO wordt gevraagd om het doorgeven van de zaaidatum van het vanggewas. Als het goed is heeft u bij het invullen van de gecombineerde opgave bij het betreffende maïsperceel uw vanggewas (als volgteelt) al ingevuld, en is hier al om een voorgenomen zaaidatum gevraagd. Echter, heeft u een zaaidatum van een vanggewas na de snijmaïs ingevuld tot en met 1 oktober 2020 en u haalt deze datum niet, dan dient u een nieuwe zaaidatum – op of ná 2 oktober 2020 – door te geven. De deadline hiervoor is tot en met 1 oktober 2020. Als argumentatie voor het melden van de zaaidatum wordt door LNV aangegeven dat dit ten behoeve van controle en handhaving is: het vanggewas telt dan namelijk als hoofdteelt voor het volgende jaar. LTO Nederland merkt hierbij op dat dit weer een schrijnend voorbeeld is van een extra administratieve handeling, opgelegd door de overheid, waar de ondernemer zelf helaas niets aan heeft.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van RVO.

Bron: LTO Nederland