Fundamentele aanpak Erwinia gehonoreerd

De stuurgroep van het Plan van Aanpak Erwinia is eerder dit jaar voortvarend van start gegaan, om invulling te geven aan de programmering 2019 voor Erwinia.

Als eerste werd nagedacht over de vraag welke kennis er ontbreekt om besmettingen van schoon materiaal te kunnen voorkomen. Dat bleek een hele fundamentele vraag, want miniknollen, die onder schone en gecontroleerde omstandigheden worden geproduceerd, blijken al snel na het uitplanten besmet te kunnen zijn met Erwinia. Waar die besmetting vandaan komt is echter nog een grote vraag. De stuurgroep wist met deskundig advies van de WUR en de NAK te komen tot een goede afbakening van de onderzoeksvraag om dat uit te zoeken.

Op basis daarvan is een voorstel voor een Publiek Private Samenwerking opgesteld en ingediend bij de topsectoren. Het gaat om strategische kennis voor de preventie van bacterieziekten in pootaardappelen. Nadat het voorstel door de BO Akkerbouw namens de stuurgroep werd ingediend was het afwachten. De beoordeling van het PPS-voorstel qua innovatiegehalte en relevantie bleek goed en daarna, op 10 oktober jl., heeft de Topsector T&U (Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) per brief te kennen gegeven het voorstel te willen honoreren. Dat betekent dat de minister positief geadviseerd wordt om het voorstel in de programmering en begroting op te nemen voor uitvoering beginnend in 2019.

Ook de Sectie Teelt van de BO Akkerbouw heeft in haar halfjaarlijkse vergadering van 7 november jl. het voorstel beoordeeld en positief besloten over de financiële inbreng van de BO Akkerbouw met geld uit de oude reserves van het Productschap Akkerbouw. Het bestuur van de BO Akkerbouw moet hierover formeel nog een besluit nemen, maar nomaliter kan de PPS het komend jaar vanaf februari door het consortium in uitvoering worden genomen. Naast de BO Akkerbouw, zijn HZPC, Agrico en de NAK-deelnemers in het consortium. De WUR is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke uitvoering en analyses.

Aan het begin van elk onderzoek is het ongewis wat de uitkomst zal zijn. Dat geldt ook voor dit voorstel, om te beginnen met het begrijpen van waar de eerste besmettingen met Erwinia vandaan komen. Er zijn diverse hypothesis die daarover de ronde doen, maar wetenschappelijk en op feiten gebaseerd inzicht daarover ontbreekt nog. De verwachtingen van dit onderzoek zijn dat er wel nieuw inzicht en kennis ontstaat. De detectietechnologie is beter ontwikkeld en de opzet van de proeven biedt perspectief om stappen te zetten, die leiden tot een beter begrip van de besmettingsroute en daarmee een beter inzicht in preventieve mogelijkheden om die initiële besmettingen te voorkomen.

De stuurgroep van het Plan van Aanpak Erwinia is dan ook verheugd, dat de PPS uitgevoerd kan gaan worden. Alles nog onder voorbehoud van definitieve besluitvorming, maar zo werkt dat nu eenmaal als publieke middelen in het geding zijn. Het spreekt voor zich dat deze PPS een belangrijk onderdeel van de programmering voor 2019 wordt. Toch heeft de stuurgroep besloten om aanvullend een brainstormsessie te organiseren op 6 december a.s. om de programmering voor 2019 verdere invulling te geven. Deskundigen uit de teelt, advies en voorlichting, leveranciers, industrie en handel, onderzoek en kennisinstellingen, en beleid zullen gezamenlijk, en ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief vragen en ideeën inbrengen om tot een compleet, breed gedragen Plan van Aanpak Erwinia te komen. De kennis en het inzicht van de gehele sector is van belang om dit fundamentele probleemvraagstuk Erwinia dichter bij een oplossing te brengen.

Jeroen Kloos

Jeroen Kloos

Senior adviseur Akkerbouw LTO Nederland

Naar alle weblogs van Jeroen Kloos

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.