Bufferzones bacterievuur

De regeling bufferzones bacterievuur is een wettelijke regeling. Het biedt kwekers in aangewezen gebieden (bufferzones) extra bescherming van waardplanten van bacterievuur (waaronder vruchtbomen, meidoorn).

De bescherming bestaat uit:

  • een aanplantverbod waardplanten voor niet-bedrijfsmatige doeleinden
  • een bestrijdingsplicht en
  • inspecties in de groene ruimte op bacterievuur (door boomkwekers vrijwillig betaald).

Deze wettelijke regeling is de enige regeling die uit oogpunt van fytosanitaire preventie, maatregelen oplegt aan beheerders van de groene ruimte en particulieren in een bepaald gebied (bufferzone).

Het verbod op aanplant van waardplanten geldt niet in uitzonderingsgebieden waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt.

De bufferzones bacterievuur zijn voor de boomkwekers in Nederland een groot goed, omdat export van vatbare boomkwekerijgewassen naar bacterievuurvrije gebieden in andere EU-lidstaten en derde landen mogelijk is.

Zowel de aanwijzing van deze uitzonderingsgebieden, als de begrenzing van de bufferzones, worden door een ministeriële regeling vastgesteld. Vanwege het belang van de bufferzones bacterievuur voor de boomkwekerijsector heeft het Ministerie van EZ aan de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten gevraagd om een rol te vervullen bij de aanpassing van de uitzonderingsgebieden en de begrenzing van de bufferzones bacterievuur. De rol van LTO bestaat uit het consulteren van direct betrokkenen en waar nodig het organiseren van een overleg en zorgen voor verslaglegging. De NVWA zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en informatiemateriaal.

Voor de bufferzones Flevopolder en Noord Oost Polder zijn de wijzigingen inmiddels beschreven en gepubliceerd in de Staatscourant van 9 april 2016.

Het voornemen is om voor 30 juni 2016, ook voor een aantal andere bufferzones de uitzonderingsgebieden te benoemen en eventuele grensaanpassingen te besprekingen.

Meer informatie: Anneke van Dijk, avdijk@ltonoord.nl. Telefoon: 06-11365628

Voor meer achtergrondinformatie over de regelgeving in de bufferzones bacterievuur het Dossier bacterievuur achtergrondinformatie.