Sector in beeld

De cultuurgroep bos- en haagplantsoen heeft voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Ctgb en NVWA en het publiek in beeld gebracht de mooie producten die wij kweken voor een groene toekomst.

LNV heeft een bossenstrategie uitgebracht, met daarin opgenomen het voornemen om in 10 jaar tijd 37.000 hectare nieuwe natuur extra te realiseren. Dit willen wij graag ondersteunen. In dit proces zien wij kansen om bij te dragen aan deze opdracht maar om deze volledig te benutten willen wij graag 2 belangrijke zaken onderstrepen.

 1. Om de sterke groei in de vraag naar goed uitgangsmateriaal in genetische en bosbouwkundige herkomsten in te vullen, moeten wij gezamenlijk met alle betrokken partijen onze zaadgaarden en genenbanken op orde brengen.

  Uitgangsmateriaal begint voornamelijk met zaden die uit opstanden in bossen geoogst worden of uit genenbanken en waar oorspronkelijk materiaal gecultiveerd wordt. We hebben met elkaar afgesproken dat de planten die in een bos of natuurgebied aangeplant worden specifieke genetische eigenschappen moeten hebben. Ofwel voor bosbouw zodat er mooie rechte stammen groeien voor houtoogst, ofwel we kijken hier naar autochtone en resistente herkomst van planten die tegen ons klimaatverandering opgewassen zijn of ziekteresistent zijn.

  Voor soorten zoals Wintereik, Winterlinde en Haagbeuk zijn niet voldoende opstanden beschikbaar. De aanleg vraagt een grote investering waarbij de revenu pas over 10 à 15 jaar zal zijn. Dit is bedrijfseconomisch niet haalbaar om door de markt te laten uitvoeren. Hiervoor zal steun moeten komen vanuit LNV[AvD1] . Mede omdat investeringen in deze opstanden voor de lange termijn gelden, soms tot wel 60 à 100 jaar. Deze kunnen het beste ingevuld worden in een combinatie van publieke en private initiatieven. De huidige opstanden en zaadgaarden zullen niet toereikend zijn om de behoefte aan op te kweken jonge bomen in te vullen en moeten met een visie op klimaatveranderingen en biodiversiteit anders ingericht worden.

  Als sector willen we dit graag samen met alle betrokken partijen nu goed aanpakken, zodat we voor de volgende generaties een gezonde en klimaatbestendige natuur realiseren.

 2. Als telers van Bos- en Haagplantsoen hebben wij de laatste jaren een enorme omslag gemaakt in onze onkruidbestrijding. Vele goede initiatieven hebben een bijna perfecte mechanische onkruidbestrijding tot stand gebracht. Maar wij zien in sommige situaties zoals de startfase van onze zaaibedden en langdurige natte periodes als een probleem voor een goede en doeltreffende mechanische onkruidbestrijding. Voor en tijdens opkomst van zaden zijn deze zo kwetsbaar dat we deze niet mechanisch onkruid vrij kunnen houden.

  Ook na een langere periode van regen is mechanische onkruidbestrijding zo goed als onmogelijk in een jong gewas. Op dit moment kunnen telers met uitgebalanceerde combinatie van chemisch en mechanisch de milieubelasting tot een minimum beperken maar wel een maximum aan oogstbare planten realiseren. Het is jammer wanneer er veel jonge planten verloren gaan door verkeerde toepassingen van kennis en techniek voor de noodzakelijk aantallen planten die de bossenstrategie wenst.
  Hiervoor is het noodzakelijk dat wij een chemische toepassing beschikbaar hebben. Het beschikbaar hebben van deze middelen wordt steeds lastiger en vervangende alternatieven laten soms te lang op zich wachten door procedures die doorlopen moeten worden. Als telers zoeken wij hulp om ons te belonen voor de goede inzet die de sector reeds heeft geleverd en daarvoor begrip te krijgen hoe nijpend de situatie vaak is.

  Door goed naar de sectoren te luisteren en problemen te erkennen kunnen wij de teelt van onze gewassen voor de toekomst blijven garanderen. Het is niet voor niets:

  Groen is leven, Boomkwekers zorgen ervoor.

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen