Paddenstoelenteelt wgslijn

Update stand van zaken arboproblematiek/Inspectie-SZW

In een eerder bericht bent u geïnformeerd dat de Inspectie SZW op 12 juni 2018 de Vakgroep LTO Paddenstoelenteelt heeft geïnformeerd over de resultaten van hun controles op arbo-omstandigheden bij ruim 40 teeltbedrijven. De Inspectie SZW heeft toen gemeld dat er op ruim 30 bedrijven sprake is van overbelasting van plukkers bij het plukken van champignons waarmee deze bedrijven het wettelijke arbobesluit overtreden. Ook is aangekondigd dat deze bedrijven een brief krijgen met een ‘kennisgevingseis’ waarmee zij verplicht worden om binnen 12 maanden maatregelen te nemen om de overbelasting ongedaan te maken. Alle overige bedrijven in de paddenstoelenteelt krijgen ook een brief van de Inspectie SZW met een soort van ‘dringend advies’ om ook maatregelen te nemen.

De Vakgroep heeft op 29 juni en 7 augustus in extra vergaderingen de problematiek, noodzakelijke acties besproken en hierover besluite genomen.

Verzending brieven door Inspectie SZW
De Inspectie SZW wilde de brieven midden in de zomer versturen. Op aandringen van de Vakgroep heeft de Inspectie SZW besloten om de verzending te verschuiven. Wij verwachten nu dat de brieven tussen eind augustus – medio september worden verstuurd. Vlak voor verzending van de brieven krijgt de Vakgroep LTO Paddenstoelenteelt een kopie van beide brieven zonder individuele bedrijfsgegevens.

Beoordeling juridische positie
In opdracht van de Vakgroep LTO Paddenstoelenteelt heeft een jurist een juridische beoordeling gemaakt van de situatie. Samengevat constateert de jurist dat als de Inspectie SZW overgaat tot sanctionering er een bedrijfsspecifiek inspectierapport aan ten grondslag moet liggen. Voor bedrijven die een eis tot handhaving opgelegd krijgen bestaat de mogelijkheid om de constateringen te weerleggen met een eigen zienswijze en ook bezwaar en beroep is mogelijk. De jurist constateert ook dat er geen mogelijkheid is om als sector collectief bezwaar te maken tegen de aangekondigde handhaving. Aan de Vakgroep is geadviseerd om de dialoog aan te gaan omdat de eventueel te nemen maatregelen verstrekkende consequenties kunnen hebben voor de gehele sector.

Taskforce
De Vakgroep heeft op 7 augustus besloten om een Taskforce op te richten om samen met kwekers, toeleveranciers, adviseurs en andere stakeholders de problematiek in kaart te brengen en initiatieven te nemen die bijdragen aan het verminderen van de fysieke belasting van plukkers. De opdracht en de samenstelling van de Taskforce wordt momenteel uitgewerkt.

Nieuw onderzoek fysieke belasting plukkers
De Vakgroep is van mening dat het onderzoek naar de fysieke belasting van plukkers uit 2005 geupdate moet worden. In de afgelopen jaren zijn veel verbeteringen aangebracht in de werkomstandigheden van plukkers die naar mening van de Vakgroep ten onrechte niet worden meegenomen in de beoordeling van de Inspectie SZW. De Vakgroep wil op korte termijn starten met dit onderzoek.

Communicatie
De Inspectie SZW heeft op 16 juli 2018 dit nieuwsbericht naar buiten gebracht over de resultaten van controles in de agrarische sector in het algemeen.

Bron: LTO Paddenstoelen