Eveal heeft positief effect op kalverhouders

  • Kalverhouderij

Bewustwording en het gedrag van kalverhouders wordt positief beïnvloed wanneer zij Eveal gevolgd hebben. Een uitgebreide analyse heeft dat naar voren gebracht. Eveal is een online trainingsprogramma voor kalverhouders, opgezet met medewerking en steun van LTO vakgroep Kalverhouderij.

kalveren-17

Het is gericht op de gezondheid van kalveren. Het programma streeft naar verbetering van dierziektepreventie en herkenning van dierziekten door kalverhouders. Alle 8 modules van de Eveal e-learning zijn beschikbaar. De modules verklaren op een toegankelijke wijze de verschillende aspecten die bepalend zijn voor het signaleren en voorkomen van dierziektes. 

Door middel van een enquête onder deelnemers is een analyse  uitgevoerd naar het effect van Eveal. Daaruit blijkt dat Eveal veranderingen in gedrag van kalverhouders teweeg kan brengen. Dat wil zeggen: verandering in houding ten opzichte van preventieve maatregelen, het sneller willen ingrijpen wanneer er iets mis is met de dieren en op een andere manier naar de kalveren kijken. Eveal draagt daarmee in belangrijke mate bij aan bewustwording, een belangrijke eerste stap om uiteindelijk tot gedragsverandering te komen. Bovendien staan kalverhouders sterker in hun schoenen om met dierenartsen of adviseurs een discussie te voeren wanneer het eigen kennisniveau, in dit geval over kalvergezondheid, hoger is. 

Meer kennis over herkenning van ziekteverschijnselen bij kalveren zal uiteindelijk ook bijdragen aan verminderde noodzaak tot het inzetten van antibiotica. In deze analyse kon nog geen lager antibioticagebruik worden aangetoond. De meeste deelnemers hadden op het moment van de enquête nog maar een deel van Eveal doorlopen. En het duurt het enige tijd voordat de effecten van gedragsveranderingen daadwerkelijk resultaat opleveren en vervolgens in cijfers zichtbaar worden. Bovendien is het lastig om een zichtbaar effect toe te schrijven aan één bepaalde maatregel. Veelal is het uiteindelijk toch een samenspel van gedrag, management en bedrijfsinrichting die daarin bepalend zijn. 

Wil je meer weten over dit leerprogramma of zelf ook deelnemen aan Eveal? Kijk dan op www.eveal.nu voor verdere informatie.

Bron:

LTO Nederland