Koninklijk bezoek

Koning bijgepraat over effect Corona op Multifunctionele landbouw

Op vrijdag 3 juli bracht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een werkbezoek aan het loon- en akkerbouwbedrijf van familie Van der Poel in Abbenbroek in Zuid-Holland. Tijdens zijn bezoek werd hij bijgepraat over de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. De Koning sprak met de eigenaren van het bedrijf over hoe zij de coronacrisis het hoofd proberen te bieden.

Vervolgens werd in twee rondetafelgesprekken dieper ingegaan op de gevolgen die de crisis de afgelopen maanden had, en in de toekomst kan hebben op agrarisch ondernemers, de verschillende land- en tuinbouwsectoren en de hele voedselketen. In een van de gesprekken werd ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de effecten op de Multifunctionele Landbouw.

In het rondetafelgesprek met Arjan Monteny, voorzitter van de LTO Nederland vakgroep Multifunctionele Landbouw, kwam de omvang en betekenis van de sector aan bod en werd toegelicht dat binnen LTO Nederland ruim 30% van de leden op enige wijze aan multifunctionele landbouw (MFL) doet en dat dit percentage al jaren stijgend is. Desgevraagd gaf Monteny aan dat geldt dat sommige kleinere agrarische bedrijven de multifunctionele landbouw inderdaad zien als alternatief voor schaalvergroting. Maar dat er daarnaast ook zeker MFL-ondernemers met een grote agrarische productietak zijn. Monteny vertelde dat voor alle ondernemers geldt dat zij het doen vanuit passie én dat het voor velen een wezenlijk onderdeel vormt van hun inkomen.

Ook werd er stilgestaan bij het grote effect van de corona-uitbraak op de multifunctionele landbouw. Veel bedrijven hebben hun deuren tijdelijk moeten sluiten en kregen te maken met een groot omzetverlies. Monteny lichtte toe dat er binnen de sector grote verschillen waren en zijn. Veel bedrijven met een boerderijwinkel, directe verkoop of een korte keten hebben hun omzetten flink zien stijgen, maar de andere MFL-takken hebben een paar maanden vrijwel stilgelegen en komen langzaam weer op gang. Aan Koning Willem-Alexander werd toegelicht dat bedrijven veel inspanningen moeten verrichten om de ‘1,5 meter MFL-boerderij’ vorm te geven. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de grote diversiteit van de multifunctionele landbouw. Zo is de plattelandsrecreatie in de loop van juni weer op gang gekomen met een toegenomen belangstelling van Nederlandse gasten, maar hebben tegelijkertijd bedrijven die zich richten op de zakelijke markt en op andere groepen nog nauwelijks omzet en zijn hier ook de vooruitzichten voor de komende maanden niet rooskleurig. Datzelfde geldt voor boerderijeducatie.

De Koning toonde veel interesse in de financiële positie en de toekomst van de bedrijven. Hierbij kwam specifiek de situatie van jonge ondernemers aan de orde. Zij hebben in de afgelopen jaren vaak flink geïnvesteerd, vanwege de verdere groei en professionalisering van de sector. Voor hen en andere ondernemers met relatief hoge financieringslasten drukken de lasten van de corona-crisis extra zwaar op de schouders. En net als in de hele agrarische sector is het toekomstperspectief voor de volgende generatie de afgelopen tijd meer onzeker geworden, wat gevolgen zal hebben voor bedrijfsopvolging.

Bron: LTO MFL