Landbouw en Zorg

Voor de zorg zijn de volgende zaken speerpunten voor de sector van belang. Deze punten zullen veelal worden opgepakt door de Federatie Landbouw en Zorg Nederland (FLZ). Voor LTO Noord is Arjan Monteny afgevaardigd naar het bestuur van de Federatie Landbouw en Zorg.
Samen met FLZ wordt pro-actief ingezet op belangenbehartiging, waarbij de volgende onderwerpen van belang zijn:
* Vermindering bureaucratisering en vereenvoudiging en beperking regelgeving.
* Keuze vrijheid voor deelnemers/cliënten van de zorgboerderij en het stimuleren van ruimhartigere inzet van PGB door gemeenten.
* Financiële ruimte creëren(financiële) bij gemeenten, zorgkantoren, ministeries VWS en EZ om zorginnovatie bij de zorgboeren mogelijk te maken.
* Veranderen van het systeem van budgettoekenning en budgetplafonds waardoor wensen van zorgvragers niet gehonoreerd kunnen worden.
* Budgetten bij gemeenten laten reserveren voor  kleinschalige initiatieven.

Andere onderwerpen waarop ingezet wordt zijn:
* Positieve effecten van dieren en natuur op gezondheid van mensen actiever oppakken in de marketing.
* Onderzoeksresultaten van de zorglandbouw verspreiden en toepassen. Tevens gemeenten, cliëntenorganisaties, belangenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en de samenleving als geheel (de burgers) hierover te informeren.