Mogelijk meer ammoniakuitstoot bij BLK1ster kip

  • Pluimveehouderij

De transitie naar BLK1ster kip gaat mogelijk niet gepaard met minder, maar met evenveel of zelfs meer ammoniakuitstoot. Dat blijkt uit eerste gesprekken met Wageningen UR over de impactstudie die in opdracht van de Regiegroep Scale Up Kip 1 ster wordt uitgevoerd.

pluimveehouder-22

Wanneer er daadwerkelijk meer ammoniak wordt uitgestoten voorziet de Regiegroep grote problemen voor pluimveehouders en een vertraging in de omschakeling naar BLK1ster kip. De Regiegroep vraagt daarom acute steun en helderheid vanuit overheden.

In de Regiegroep Scale Up Kip 1 ster wordt door sectorpartijen samengewerkt om de grootschalige doorontwikkeling naar BLK1ster kip te begeleiden. Voor de omschakeling moeten vleeskuikenhouders een vergunning aanvragen voor de bouw van een overdekte uitloop.  Dit vergt medewerking van overheden.

Wageningen University & Research (WUR) is een studie gestart om alle gevolgen van deze grootschalige omschakeling in kaart te brengen. Eind dit jaar wordt deze studie gepubliceerd. Uit de reeds gevoerde gesprekken met WUR blijkt dat partijen zich moeten voorbereiden op een scenario dat de omschakeling gepaard zou kunnen gaan met meer ammoniakuitstoot. Pluimveehouders kunnen daardoor in een impasse terechtkomen. Dat betekent dat de gedane investeringen of lopende investeringen onzeker worden, omdat reeds verleende vergunningen aangevochten kunnen worden en mogelijk een zogenaamde “PAS-situatie” ontstaat voor deze pluimveehouders. Dit terwijl zij volledig te goeder trouw hebben gehandeld. Een volkomen ongewenste situatie met als gevolg dat de omschakeling door de pluimveesector vertraging kan oplopen. 

Helderheid en acute steun noodzakelijk

Nu moet blijken in hoeverre partijen het belangrijk vinden dat de transitie naar BLK1ster kip slaagt. De Dierenbescherming, retail en hun ketens onderzoeken actief hoe ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid pluimveehouders op dit moment kunnen helpen en meer zekerheid kunnen bieden. Zo zou de Dierenbescherming kunnen overwegen om meer tijd te geven voor het daadwerkelijk omschakelen. Of de eis van de overdekte uitloop kunnen laten vervallen tot helder is wat dit betekent voor de uitstoot en de vergunningverlening. Die duidelijkheid is op korte termijn noodzakelijk. Daarnaast is van de overheid sterke behoefte aan duidelijke, juridisch houdbare kaders. Dit is noodzakelijk om zekerheid te bieden voor de korte en op lange termijn en de vaart te houden in de omschakeling.