Van Assen

Update traject 'Verantwoorde ontwikkeling Melkgeitenhouderij'

Melkgeitenhouders zien dat er grenzen zijn aan groei van de melkgeitenhouderij in Nederland. Het Platform Melkgeitenhouderij (LTO/NGZO) wil de ontwikkeling van de melkgeitenbedrijven op verantwoorde wijze laten plaatsvinden met behoud van maatschappelijk draagvlak.

Daarom heeft de sector een gezamenlijk traject met ketenpartijen en maatschappelijke belangenorganisaties op gebieden als dierwelzijn, milieu en volksgezondheid opgezet. In dit traject nemen wij als sector de verantwoordelijkheid om na te denken over een verantwoorde ontwikkeling van de sector. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de voorlopige tussenstand van het traject.

Denktank
Op 30 april vond de eerste bijeenkomst met de denktank bestaande uit 20 melkgeitenhouders uit heel Nederland plaats. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er binnen de groep, maar ook daarbuiten, veel draagvlak is om te komen tot een nieuw toetsingskader. De bouwstops in acht provincies maken wel duidelijk dat ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is. Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. Op 23 mei heeft een vervolgoverleg met de denktank plaatsgevonden. Tijdens deze sessie is een verdiepingsslag gemaakt en is vooral gekeken naar de technische mogelijkheden van regulering. Na afloop van de 2e sessie is er vanuit de denktank een advies geformuleerd aan het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij.

Kern van het advies is dat:

  • De denktank vraagt om de mogelijkheden van een door de sector zelf op te zetten wijze van regulering te onderzoeken.
  • De denktank heeft hierbij aangeven een voorkeur te hebben voor het zelf in de hand houden van regulering, door middel van bindende afspraken in de keten. Betreffende systematiek moet er ook voor zorgen dat er geen financiële waarde gekoppeld wordt aan regulering zodat kapitaal in de sector blijft.
  • Bedrijfsontwikkeling is alleen mogelijk wanneer voldaan kan worden aan duurzaamheidseisen.
  • Daarnaast geeft de denktank aan dat er nagedacht moet worden over het instellen van een maximale grootte per locatie en de onderbouwing daarvan.
  • Tot slot geeft de denktank mee dat er bij groei voldoende aandacht moet zijn voor kringlopen en gebruik van grond.

Toetsing stakeholders
De uitkomsten van de twee sessies met de denktank zijn op 6 juni op hoofdlijnen besproken met een delegatie stakeholders vanuit o.a. de landelijke- en provinciale overheid, banken en toeleveranciers. Er was veel waardering voor het initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid door de sector zelf. Deelnemers gaven aan dat de sector meer moet denken in kansen. Mogelijkheden die er zijn om de sector positief te onderscheiden moet de sector benutten. Wat regulering betreft zou de focus meer op de randvoorwaarden voor groei moeten zitten dan op de omvang en groei van de sector. Het gaat er om dat de sector moet meebewegen met maatschappelijke eisen. De voorwaarde voor ontwikkeling moet gezocht worden in verduurzaming van de sector in de volle breedte. Nationale- en bedrijfsomvang is dan veel minder een issue. Ook werd aangeven dat de sector in economisch belang klein genoeg is om volledig van de kaart te verdwijnen. Het is aan de sector zelf om haar bestaansrecht te bewijzen.

Vervolg
De voorlopige uitkomsten zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking. Hiermee zal op korte termijn een start worden gemaakt. Tijdens de leden bijeenkomsten aankomend najaar hopen wij een uitgewerkt concept te kunnen bespreken.