Architect van de Groene Ruimte

Het onderhouden en beheren van het landschap maakt de melkveehouder tot rentmeester van de groene ruimte. Als grondgebonden sector beheert de melkveehouderij met 20.000 bedrijven ruim één miljoen hectare cultuurgrond.

De melkveehouderij is hiermee beeldbepalend voor de groene ruimte en belangrijk bij de inrichting van het gebied.

Doelstellingen. In 2020:
 • Is de melkveehouderij bepalend voor de uitstraling en inrichting van de groene ruimte
 • Krijgt driekwart van de melkkoeien weidegang
 • Is landschappelijke inpassing met oog voor de omgeving geïntegreerd in de werkwijze van melkveehouders. Dit betekent ook dat lichthinder beperkt wordt door ’s nachts de lampen uit te doen
 • Maken melkveehouders volop gebruik van de biodiversiteit op en rondom hun bedrijf en dragen bij aan het beheer van natuur en landschap

Actiepunten korte termijn:
 • Snelle en eenvoudige vergunningverlening
 • Versterken ontwikkelmogelijkheden voor melkveebedrijven
 • Stimulering weidegang via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, vanuit de markt en zuivelondernemingen en door kennisverspreiding richting melkveehouders en erfbetreders
 • Initiatief nemen om samen met andere partijen natuurbeheer op te pakken
 • Met blauwe diensten de doelen in het Nationaal Waterplan versneld realiseren
 • Innovaties gericht op:
 1. Weidegang vanuit het oogpunt van grondmobiliteit en verkaveling
 2. Samenwerkingsvormen melkveehouder en omgeving
 3. Inpasbaarheid gebouwen in de omgeving
 4. Bodemvruchtbaarheid en bijdrage van andere vormen van biodiversiteit op bedrijfsvoering en vice versa
 5. Zuinig watergebruik