Flexibel en creatief

Beter, duurzamer en slimmer werken dan collega’s uit omringende landen om te kunnen concurreren vraagt onderscheidend vermogen van de melkveehouderijsector. De ontwikkeling van het bedrijf, de producten en van de ondernemer zelf is van toenemend belang.

Ondernemen is steeds meer een proces waarbij wij over de grenzen van het bedrijf heen moeten kijken. Een melkveehouder moet meer dan ooit kunnen inspelen op zijn omgeving, maatschappelijke wensen en ontwikkelingen op de markt.

Doelstellingen. In 2020:

 • Heeft de melkveehouderijsector toegankelijke, vraaggerichte kennissystemen
 • Staat de melkveehouderij bekend als een aantrekkelijke sector om in te werken
 • Maken ondernemers nog gerichter keuzes in bedrijfsvoering
 • Is een structuur voor leven lang leren voor ondernemers en medewerkers ingevuld
 • Is er voldoende aanbod van goed gekwalificeerde werknemers voor de sector beschikbaar

Actiepunten korte termijn:

 • Stimuleren van samenwerking onderwijs en bedrijfsleven en andere schakels in de keten tot (kennis-) vernieuwing
 • Creëren van experimenteerruimte voor ondernemers, met name op de eerder genoemde innovatieve thema’s als landschappelijke inpassing en huisvesting
 • Stimuleren regelingen voor duurzame bedrijfs- en marktconcepten
 • Inrichten vraaggerichte kennisverspreiding via ondernemersnetwerken
 • Werken aan bewustwording van toekomstige ondernemers. Gericht op de binding tussen agrarische vaktechniek, trends in markt en maatschappij en de omgeving van het melkveebedrijf
 • Promotie van de melkveehouderij als aantrekkelijke werkgever