Groen, Schoon en Natuurlijk

Groen, Schoon en Natuurlijk produceren is door de jaren heen een basisprincipe geworden bij het de productie van zuivel.

De melkveehouderijsector produceert steeds groener en schoner door:

 • emissies te reduceren
 • CO2 vast te leggen
 • te werken aan gesloten kringlopen
 • energieproductie en -besparing.
Een proactieve houding maakt dat de melkveehouderij binnen de nationaal en internationaal gestelde milieugebruiksruimte blijft. Dit voorkomt een nieuw systeem van productierechten na 2015 en creëert nieuwe marktkansen en ontwikkelingsruimte voor bedrijven.

Doelstellingen. In 2020:
 • Zijn de broeikasgasemissies de laagste per liter melk in Europa
 • Heeft de melkveehouderijsector het directe mestoverschot opgelost
 • Is dierlijke mest toepasbaar als kunstmest
 • Gebruikt de sector geen industriële kunstmest
 • Bewerken en/of verwerken ondernemers de geproduceerde mest die ze niet kunnen plaatsen op het eigen bedrijf of bij collega’s
 • Sturen ondernemers op gesloten kringlopen
 • Ligt de totale ammoniakuitstoot 20 procent onder het niveau van 2010
 • Bespaart de sector 20 procent energie ten opzichte van het huidige verbruik
 • Is de zuivelketen energieneutraal
 • Is de potentie voor CO2-binding door gras- en bouwland verzilverd

Actiepunten korte termijn:
 • Bewustwording van ondernemers voor milieuonderwerpen
 • Ontwikkeling emissiearme (stal)systemen via praktijktrajecten
 • Reductiemogelijkheden via het voerspoor vertalen naar de praktijk
 • Stimuleren energieproductie en -besparing op bedrijfsniveau
 • Gebruik mest als kunstmestvervanger mogelijk maken