Marktgericht Werken

De markt bepaalt in toenemende mate de melkprijs. Deze fluctueert steeds meer net als andere opbrengsten en kosten. De overheid grijpt nu alleen nog in met interventieaankopen en mogelijk opslagvergoedingen, zonder hiermee uitbreiding van productie te stimuleren.

LTO Noord werkt als belangenbehartiger in dit krachtenveld aan gunstige omstandigheden voor melkveehouders, zodat ze ook op de lange termijn een volwaardig inkomen kunnen halen uit hun bedrijf.

Doelstellingen. In 2020:

  • Gebruiken melkveehouders een managementtool om integraal duurzame melkproductie te meten, te sturen en voor inzicht in (financiële) opbrengsten. Daarmee produceren melkveehouders aantoonbaar duurzaam
  • Stemmen melkveehouders de bedrijfsvoering af op de zuivelmarkt
  • Is het GLB gericht op maatschappelijke wensen die niet door de markt worden vergoed (zoals weidegang en beheer van het landschap). Met verder aandacht voor het versterken van de concurrentiekracht, marktbeheer (een vangnet zonder productiestimulans) en nieuwe markt-(en duurzaamheids)concepten

Actiepunten korte termijn:

  • Ondernemers ondersteunen via goede investerings- en kennisregelingen en het beschikbaar stellen van informatie over markt en maatschappelijke trends
  • Verantwoorde hervorming van het GLB met: basispremie, aanvullende groene premies voor grasland en weidegang, een goede overgangsregeling, marktbeheer en regelingen voor duurzaamheidinvesteringen
  • Ketenafspraken over duurzame productie in Europese mededingingswetgeving meer ruimte geven
  • Erkenning van mededingingsautoriteiten dat de zuivelmarkt internationaal georiënteerd is niet meer nationaal
  • Innovatie gericht op productie- en melkstroomdifferentiatie en fluctuaties in kosten en opbrengsten
  • Verminderen administratieve lasten
  • Risicoverzekering bij calamiteiten