Melkvee

Meldpunt grondverlies heeft effect

De AMvB grondgebonden groei melkveehouderij gaat uiteindelijk over in een wet. Deze week is er een wijziging op het wetsvoorstel voor de AMvB naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deze wijziging betekent dat het Ministerie van EZ tegemoetgekomen is aan de vraag van LTO om meer te regelen voor bedrijven die door bijzondere omstandigheden in de knel komen. Verlies van grond hoeft niet gecompenseerd te worden als bedrijven de grond zijn kwijtgeraakt door overheidsingrijpen, bijvoorbeeld onteigening voor natuur.

Meldpunt grondverlies
LTO heeft hiervoor eerder een meldpunt grondverlies ingesteld, de inzet op dit punt heeft dus nu geleid tot een concreet resultaat. Bedrijven die in 2014 tijdelijk veel meer grond in gebruik hadden dan op dit moment, hoeven niet meer alle grond te compenseren als zij die kwijtgeraakt zijn.

Ook over de andere belangrijke consequenties is nieuws te melden:

  •   Bedrijven die mestverwerking hebben geregeld voor de groei en dat hadden gedaan vóór 30 maart 2015 kunnen gebruik maken van de vrijstellingsregeling. Dit kan alleen als deze bedrijven zich hebben aangemeld voor 1 februari bij RVO. Het was tot nu toe nog niet geregeld dat deze bedrijven een reactie van RVO kregen of hun aanmelding in orde was. In de brief heeft de staatssecretaris aangegeven dat alsnog in orde te laten maken.
  •   Bedrijven bij wie de fosfaatproductie in 2014 meer dan 5 procent afwijkt van een normaal jaar, door ziekte van de ondernemer of de dieren, of door een calamiteit zoals brand, kunnen zich hiervoor ook melden als knelgeval bij RVO en mogen naar verwachting de normale situatie gebruiken bij het berekenen van de benodigde grond en verplichte mestverwerking.
  •   Grond in het buitenland telt niet mee als plaatsingsruimte, zoals bedoeld in de AMvB. Grond in het buitenland is wel een manier om de mestverwerkingsplicht in te vullen. Als bekend is hoeveel mest er verwerkt mag worden, kan grond in het buitenland daarvoor worden ingezet. Ondanks inzet van LTO op dit punt is er nog geen verandering en we verwachten ook niet dat dat op korte termijn (= dit jaar) geregeld kan worden.
  •   De staatssecretaris heeft ook gereageerd op de vraag van meerdere Kamerfracties (en LTO) over het meetellen van voer-mestcontracten, de zogenaamde regionale kringlopen. Om dit te kunnen regelen is een wetswijziging nodig. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaat niet mee in de voorstellen vanuit de sector, zo geeft de staatssecretaris aan in zijn reactie, ondanks herhaaldelijk overleg wat hierover heeft plaatsgevonden.
Voor de verdere actuele stand van zaken van deze AMvB en de consequenties voor uw bedrijf kunt u kijken op de site van de RVO. Uw melkveefosfaatoverschot berekenen kan hier. Informatie over de verwerking van uw fosfaatoverschot is hier te vinden.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.