Energieneutrale melkveebedrijven gezocht

Belangrijk derogatiebesluit is genomen

Het Nitraatcomité heeft vanmorgen (22 juni 2020) in een overleg een besluit genomen over het verzoek van Nederland om de derogatie te verlengen. Er is besloten dat Nederland een nieuwe derogatie krijgt voor de jaren 2020 en 2021.

‘LTO Nederland vindt het een belangrijk besluit. De besluitvorming heeft té lang op zich laten wachten’, aldus Claude van Dongen, Portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland. 

Met het besluit voor de verlenging van de derogatie wordt de interne mineralenkringloop op het eigen bedrijf sterk verbeterd. ‘Deze uitkomst hebben we vooral te danken aan de inzet van de sector zelf’, aldus Claude van Dongen. De veestapel is gekrompen om onder het fosfaatplafond te komen, en daarnaast pakken we als sector de verantwoordelijkheid in de uitvoering van het Plan van Aanpak ‘Samen werken in een eerlijke keten’. Hierin werken we aan een transparante mestketen, waarin onderbouwd vertrouwen de basis is. Via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werkt de sector aan het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Er worden een aantal aanvullende eisen geteld aan de derogatie. Na afgifte van de formele beschikking komt een aanvulling dat bij toepassing van de sleepvoetbemester op klei- en veengronden mest alleen mag worden aangewend wanneer de buitentemperatuur 20 °C of lager is. Verder geldt vanaf 2021 dat boeren de keuze moeten maken tussen ofwel deelname aan derogatie ofwel aan de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van runderdrijfmest. LTO Nederland is erg kritisch op deze aanvulling ten aanzien van het doel. ‘Met deze aanvullingen worden de werkzaamheden weer meer door externe factoren bepaald. Hierdoor wordt het uitvoeren van het werk minder flexibel’, aldus Claude van Dongen.

Lobby LTO Nederland 
LTO Nederland is al druk bezig met de lobby voor het volgende (7e) Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2022-2025) en de volgende derogatieaanvraag. Hierin zou volgens LTO Nederland ruimte moeten worden geboden voor een gewasderogatie naast / in plaats van een bedrijfsderogatie. In 2019 ontwikkelde LTO Nederland een brede visie op de herbezinning van het mestbeleid met de titel ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit.’ Hierin wordt de focus verlegd van ‘mest’ en ‘beleid’ naar ‘bodem’ en ‘beheer’. In deze visie past ook gewasderogatie, waardoor er voor specifieke gewassen meer ruimte komt om dierlijke mest toe te passen. Het draagt bij aan evenwichtsbemesting, waardoor gewassen beter in hun mineralenbehoefte worden voorzien zonder dat dit afdoet aan de waterkwaliteit. Het zorgt er bovendien voor dat meer circulair gewerkt wordt en draagt bij aan het sluiten van kringlopen in de land- en tuinbouw. Het mogelijk maken van gewasderogatie is een belangrijk onderdeel dat LTO Nederland de komende jaren nadrukkelijk onder de aandacht van het ministerie van LNV brengt. 

 

Bron: LTO Nederland