Antwoord op veelgestelde stikstofvragen

Zoals aangekondigd in het webinar van 27 januari over stikstof zijn vragen van leden verzameld en geclusterd. Hieronder het antwoord op het onderdeel PAS-melders, hierover kwamen verreweg de meeste vragen binnen.

 1. Kunnen de nieuwe natuurvergunningen die PAS-melders krijgen in het kader van de nieuwe wet toch ongeldig worden verklaard als de nieuwe wet juridisch later onderuit wordt gehaald?
  Als de PAS-melders omgezet zijn in onherroepelijke vergunningen dan blijven ze van kracht. De kans dat vergunningen onderuit gaan is aanwezig, maar het is niet erg groot dat dit gebeurd omdat de overheid de jurisprudentie ten aanzien van extern salderen volgt. Het risico zit in de tussentijd, dat omgezette PAS-meldingen juridisch aangevochten worden. Dan is de vergunning nog niet onherroepelijk en kan hij alsnog onderuitgaan.

 2. Hoe wordt een PAS-melder gelegaliseerd als er geen stikstofruimte is?
  Dan wordt hij voorlopig niet gelegaliseerd. LTO pleit er daarom voor nu al alternatieven te onderzoeken in gebieden waar dat moeilijk zal zijn. Een alternatief zou een generiek ADC toets zijn voor bepaalde gebieden.

 3. Hoe kunnen PAS-melders nabij N2000-gebieden die zwaar overbelast zijn ooit een vergunning krijgen?
  De moeilijkste gebieden voor het legaal houden zijn niet de gebieden die het zwaarst overbelast zijn. Het moeilijkst zijn de gebieden waar geen stikstofruimte komt. Wellicht moeten er extra maatregelen genomen worden om voldoende te kunnen compenseren.

 4. Er is dus alleen zicht op legalisatie als er stikstofruimte binnen de provincie is of als je kunt aantonen dat je geen invloed hebt op een gevoelig natuurgebied?
  Je kunt legaal blijven als je niet meer uitstoot op N2000gebieden dan in de referentiesituatie. Er is een andere referentiesituatie dan de PAS (2012-214). De referentiesituatie is 1994 -2004 (afhankelijk van de aanwijzing van de gebieden waar de depositie terecht komt). Stoot je meer uit dan in de referentiesituatie moet je wachten tot er stikstofruimte is. Een alternatief is dat je dat zelf regelt (aankopen stikstofrechten), maar dat is duur en ingewikkeld.

 5. Waarom moet er ruimte gecreëerd worden terwijl de koeien er al lang zijn? Deze zijn ook meegenomen in de berekening van de stikstofuitstoot van de landbouw.
  Dat is precies de reden dat LTO gepleit heeft voor een generieke onderbouwing (ADC toets) voor de meldingen omdat de situatie niet verslechterd. Het Rijk en de provincies vonden die weg tot nu toe te ingewikkeld en juridisch risicovol. De jurisprudentie wordt strikt gevolgd en dat betekent dat je een hogere uitstoot sinds 1994-2004 ook voor bestaande situaties moeten compenseren.

 6. Een provincie gaat niet handhaven als de wet uitzicht biedt op legalisatie, maar is het ook niet zo dat een rechter een handhavingsverzoek niet zal toewijzen wanneer dit uitzicht er is?
  De jurisprudentie tot nu toe is (en dat geldt breed in vergunningenland), als er zicht op legalisatie is een handhavingsverzoek niet toegewezen wordt. Met een wettelijke
  grondslag wordt dat alleen nog maar sterker. De kans is dus zeer klein dat een rechter in die situaties een handhavingsverzoek gaat toewijzen.

 7. Is met de uitspraak van de Raad van State van een aantal weken geleden waarin een herbeoordeling wordt toegestaan niet iedereen een melder geworden?
  Nee, wanneer bij aanpassing van het bedrijf er geen stijging van de depositie is ten opzichte van referentie situatie in de Wnb-vergunning is er geen wijziging van vergunning nodig. Bij bedrijven zonder Wnb-vergunning wordt gekeken naar de referentiesituatie 1994-2004. Het verschil met de PAS-melders dat dit legaal is. Provincies denken er wel na over, en LTO zal daarover in overleg met hen treden, hoe de nieuwe referentie goed vastgelegd kan worden zodat die meer rechtszekerheid biedt. Maar wat LTO betreft kan dat niet ten koste gaan van de ontwikkelruimte. Overigens zal blijken dat een deel van de PAS-melders door de uitspraak geen Wnb-vergunning en dus ontwikkelruimte nodig hebben.

 8. Hoe juridisch hard is dat naast de PAS melders Interimmers daadwerkelijk worden gelegaliseerd? Diverse signalen van juristen betwijfelen dat.
  Het is wel de inzet van LTO maar het Rijk heeft nog niet toegezegd dat er een oplossing komt voor Interimmers. Zolang de jurisprudentie bij het legaal houden van de melders gevolgd wordt is het risico klein. Overigens hebben juristen altijd twijfels, dat is hun vak.

 9. Wij hebben een tweede locatie. Hier is geen melding gedaan of een NB-vergunning aangevraagd. Is het wijs om nu een NB-vergunning aan te vragen op basis van de oude Hinderwet? Moeten bedrijven die niets hebben gedaan zich ook melden bij BIJ12, of geldt deze regeling echt alleen voor PAS melders?
  Voorlopig kan Bij12 nog niets doen met de bedrijven die geen melding hebben gedaan. Je kunt voor jezelf wel uitzoeken of je een Wnb-vergunning nodig hebt.

  Er is geen zicht op hoe groot de groep is van bedrijven (buiten de PAS melders om) die geen Wnb vergunning heeft maar die wel nodig heeft). Melden heeft alleen zin als er iets met die melding gedaan wordt. We treden in overleg met de provincies en Rijk of een dergelijke actie zin heeft.

 10. Veel bedrijven in Groningen die geen NB- of PAS-vergunning hebben, hebben een groot probleem mochten ze geld nodig hebben bij de Rabobank voor bedrijfsovername, grondfinanciering of stallenbouw. Wat gaan we hier gezamenlijk aan doen? Rabobank geeft nu geen financiering.
  Ja dat is zeker een probleem. Daarom blijft LTO benadrukken dat er een oplossingsrichting moet komen voor deze gevallen.