Fosfaat en stikstofproductie onder plafond, opgave melkveehouderij

De totale uitscheiding van stikstof en fosfaat via dierlijk mest ligt wederom onder de plafonds. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vorige week werden gepubliceerd. Het sectorale deelplafond van stikstofuitscheiding door melkvee wordt wel overschreden. De minister roept sectorpartijen op om voortvarend maatregelen te treffen.

Om aan de wet te voldoen ligt er dus een opgave voor de sector, concludeert LTO Nederland. “Onder de streep komen we als veehouderij goed uit, maar Nederland heeft in de wet opgenomen dat ook de deelsectoren onder eigen plafonds moeten blijven. Daar ligt dus een opgave. Voor ons is het belangrijk dat dit niet leidt tot extra kosten en knellende detailregelgeving,” aldus Wil Meulenbroeks, vakgroepvoorzitter Melkveehouderij bij LTO Nederland. De definitieve cijfers worden pas in juni bekend.

Minister Schouten heeft in haar brief ook aangekondigd dat zij bij de handel in fosfaatrechten het afromingspercentage op 20% houdt. Dit ondanks het amendement van Lodders (VVD) en Geurts (CDA) om de tijdelijke verhoging van 10 naar 20% te verlagen zodra het aantal rechten onder het plafond is. Dit is het geval voor de melkveehouderijrechten, echter met vleesveehouderijrechten nog niet en onder andere daarom zijn er nog te veel onzekerheden volgens Schouten.

LTO Melkveehouderij is van mening dat dit voor nu acceptabel is, zeker ook gezien de overschrijding van het sectorale stikstofplafond. Een voorwaarde is echter wel dat de rechten geparkeerd worden in de fosfaatbank zodra het sectorplafond is bereikt. In eerder bestuurlijk overleg hierover met LNV en andere sectorpartijen is de voorkeur gegeven voor verlenging van de 20% afroming. Een generieke korting was namelijk voor niemand acceptabel.

Daarnaast is LTO Melkveehouderij van menig dat het ook tijd wordt dat de afromingsvrije lease geregeld moet worden. Eerder is dit door minister Schouten gehoor gegeven aan de motie van Lodders en Geurts hierover, echter het is nog niet tot uitvoer gekomen. Daarbij is de vakgroep ook van mening dat een absoluut getal (100 kg) niet past bij de praktijk. Zie ook de reactie van de Vakgroep. De Kamerbrief is hier te lezen. Meer informatie van het CBS over de excretiecijfers hier.

Bron: LTO Melkveehouderij