Aanpak antibiotica-resistentie

De vakgroep Pluimveehouderij onderschrijft het belang van antibiotica voor de humane gezondheidszorg en de zorgen rondom antibiotica-resistentie. Het gebruik van antibiotica dient beperkt te blijven tot het hoogstnoodzakelijke, om resistentie bij zowel pluimvee als mensen tot een minimum te beperken.

Het gebruik van antibiotica in de pluimveesector is de afgelopen jaren flink afgenomen. Zo heeft de vleeskuikensector een daling in het antibioticagebruik gerealiseerd van 72% (ten opzicht van 2009), waarbij het gebruik van voor de mens kritische middelen nog sterker is teruggedrongen. De pluimveesector blijft ook de komende jaren werken aan een verdere reductie van het antibioticagebruik. Ingezet wordt op een nog betere pluimveegezondheid en effectieve en zinvolle maatregelen (bijvoorbeeld via management) om daarmee het antibioticagebruik nog verder te verlagen.