Ingrepen

Per september 2018 wordt het verbod op het behandelen van snavels van pluimvee van kracht. Omdat dit grote gevolgen kan hebben voor zowel de pluimveehouders als de dieren is met het ministerie van LNV afgesproken dat in 2017 een evaluatie plaatsvindt, waarbij bekeken wordt of het verbod verantwoord is.

Verzamelde praktijkgegevens vormden de basis voor die evaluatie, die eind 2017 door de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee is afgerond. De vakgroep heeft gepleit voor uitstel van het verbod op het behandelen van snavels en het aan de markt over te laten.

Voor de kalkoensector is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat (management)maatregelen uit de legsector niet zomaar kunnen worden overgenomen bij kalkoenen, omdat het een totaal ander soort dier is. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat een verbod in 2018 onhaalbaar is en dat uitstel nodig is. Onze kalkoenvertegenwoordigers zijn direct betrokken bij de discussies en onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot het houden van kalkoenen met onbehandelde snavels.