kippen

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Altforst

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant (H5). In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren.

LTO/NOP is bezorgd over de situatie en roept alle pluimveehouders op om alle benodigde hygiënemaatregelen in acht te nemen. Met de lokale en regionale LTO-organisaties staat LTO/NOP in contact met de getroffen pluimveehouder en de bedrijven in de nabije omgeving om daar waar mogelijk te ondersteunen.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Altforst liggen negen andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 25 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod in 10 kilometerzone
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Aanvullende landelijke maatregelen
Er was al een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Deze blijft onverkort van kracht evenals de verplichte maatregelen voor eendenbedrijven bij het gebruik van strooisel. Daarvoor is hier op de website van AVINED een protocol te vinden. Aanvullend zijn de volgende maatregelen van kracht:

 1. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of het erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Dit protocol wordt later vandaag op de website van AVINED geplaatst.
 2. Er worden landelijke maatregelen genomen voor het vervoer van commercieel pluimvee, en eenden en kalkoenen naar een slachterij. Dit vervoer is toegestaan, mits:
  - het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;
  - het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol (volgt later vandaag op de website van AVINED);
  - het pluimvee, eenden of kalkoenen vergezeld gaan van een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat het pluimvee, de eenden of kalkoenen die worden gehouden in de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt, op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.

 3. Ook gelden er maatregelen voor het vervoer van vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van of naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen. Dit vervoer is toegestaan, mits:
  - per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;
  - het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol (volgt later vandaag op de website van AVINED).

 4. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

 5. Tentoonstellingen van sierpluimvee en watervogels zijn verboden.

LTO/NOP staat in direct contact met het ministerie van LNV en de overige ketenpartijen. We houden u via directe e-mails en de wekelijkse nieuwsbrieven zo goed mogelijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie van LNV. Daar vindt u ook de kaarten voor het 3-km en 10 km gebied.

 

Bron: LTO Nederland